4 Eylül 2014 Perşembe

BULDAN DOKUMACILIĞI KAYNAKÇASI DENEMESİ

Buldan Bezi ile yapılan gömlekler yazın ferahlık veriyor.

"İstanbul'da nerede satılıyor?" diye bulmaya çalışırken aşağıda deneme niteliğinde kısa kaynakçayı hazırladım.

Ana kaynaklarım:

Özellikle taramak istediğim kaynaklar:
Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası (4 cilt, Kültür Bakanlığı)


Bozyiğit, Ali Esat: Türk Dokuma El Sanatları Makaleler Bibliyografyası. Ankara: Ayyıldız Basım Yayın Dağıtım, 1996. 216s. (Ayyıldız Yayınları: 25; Bibliyografya Dizisi: 2). [10/Enfo]------------------------------

KİTAPLAR

Buldan Stratejik Yol Haritası. Mayıs 2010. http://www.buldanticaretodasi.org.tr/buldanyolharitasi.pdf

Cillov, Haluk: Denizli el dokumacılığı sanayii. İstanbul: İÜ İktisat Fak., 1949.

Sezgin, İrfan: Buldan Bezi Ve Geleneksel El  Dokumacılığı. http://geka.org.tr/yukleme/dosya/a49941657a2454bef6ef8c83490e9f08.pdf


MAKALELER

Aktaş, Gül  :  Üretiyorum Öyleyse Varım: Buldan’da Ev Eksenli Çalışan Kadınların Aile Ve Toplumsal Yaşamda  Görünmeyen Emeği. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 5, No 1, 2013 Issn: 1309-8012 (Online). 258  http://www.sosbilko.net/dergi_SBD/arsiv/2013_1/Gul_aktas.pdf

Arpacı, M., Utkun, E., “Yöresel Buldan Dokumalarının Geçmişteki ve Günümüzdeki  Kullanım Alanlarının Karşılaştırılması”. Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım  Sempozyumu. 18-24 Ekim Eskişehir. 2009.

Ayata, S., “Kasabada Zenaat Üretimi ve Toplumsal Tabakalaşma (Buldan)”, ODTÜ  Gelişme Dergisi, Cilt:15, 49-72, 1988.

Aytaç, A., Hidayetoğlu, M. H., “Buldan Mekikli Dokumaları”. Milli Folklor Üç Aylık  Uluslararsı Halk Bilimi Dergisi Cilt: 8, Sayı: 62, 49-52 Yaz 2004.

Bardakçı, A., Haşıloğlu, Ş.B., “Buldan Dokumacılık İşletmelerinde Güç Birliği: Ortak  Marka – Perakendecilik”, Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kam  Yayınları 1. Baskı, Sayfa 33-48, Mayıs. 2008.

Bardakçı, Ahmet – S. Burak Haşıloğlu: Buldan Dokumacılık İşletmelerinde Güç Birliği: Ortak Marka – Perakendecilik. http://www.yerelsiyaset.com/pdf/temmuz2008/19.pdf

Belsam (2007) “Dokumanın Başkenti Buldan”, Buldan El Sanatları Merkezi - BELSAM, www.belsam.com.tr, Erişim: Aralik 2007


Buldan dokumacılığı (16-17 ss.). http://denizli.gov.tr/Denizli-dergisi-2014/say%C4%B11.pdf


Çetin, Özden: Buldan bezi ilmek ilmek dokunan göz nuru = = The Traditional fabric of Buldan. Skylife, 13 (150), Ekim 1995, 12-18.ss.

Dokumacılığı, horozu, travertenleri, kuzu fırın kebabı, yeraltı ve üstü su kaynakları, antik kalıntıları, Buldan beziyle... Denizli. Tekstil İşveren, (324), Ocak 2007, 50-53.ss.

Elçin, Ş.: Denizli dokumacılığı üzerine notlar. İçinde: Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu, 1989, 87-102ss.

Erdoğan, Zeynep:  Buldan Dokumacılığının Bugünkü Durumu, III.Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım Ve Sorunları Sempozyumu, Konya 2000

Ertuğrul, İ., Utkun, E., “Buldan Tekstil Sanayinin Gelişimi Ve Envanter Araştırması”.  Ekin Basım Yayın Dağıtım, Sayfa 25-89, Buldan. 2009.

Esra Kavcı Özdemir: Tekstilde Endüstrileşmenin Yöresel Dokuma Kumaş Üretimine Etkileri: Denizli  (Buldan-Tavas)* http://edergi.akdeniz.edu.tr/index.php/akdenizsanat/article/viewFile/454/380

Gündüz, Abdullah: Şile Değil...Buldan Bezi. PTT Dergisi 87 1990, 10 - 15 ss.


http://www.myo-os.duzce.edu.tr/dosya/cd/pdf/MYO_OS_3007.pdf

Keskin, Nuray  -  Melek Arpacı Gündoğan - Özcan Öztürk: Buldan Dokumacılığının Tarihsel Süreç İçerisinde  Ülkemizdeki Yeri. Myo-Ös 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu  21-22 Ekim 2010-Düzce.  http://www.myo-os.duzce.edu.tr/dosya/cd/pdf/MYO_OS_3007.pdf

Kılıç, Abdullah: Dillere destan buldan bezi= A khriving weawing tradition buldan cloth. Skylife, 20 (216), Temmuz 2001, 82-92.ss.

Marangoz, Mehmet  - Murat Akyıldız** : Doğal Ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi Ve Buldan Bezi Örneği. http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/7.oturum/4.pdf

Önen, Rahmi: Buldan ve Babadağ Dokumacılığı. Karınca 225 (22) 1955, 13 - 14 ss.

Önlü, Nesrin: Ege Bölgesi El Dokuma Kaynakları. 2010. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunigsfd/article/view/1025005956/1025005742

Sezgin, Şerife, Buldan Dokumaları ve İşlemeleri’, I.Ulusal El Sanatları Sempozyumu,18-21 Kasım 1981, İzmir, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1984.

Sezgin, Şerife: Geweben und Stickereien aus Buldan. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni (Turing) 68 1982, 46 - 48 ss.
Şevik, F.Ş., Hoşçakal, U.A., “Buldan Kültür Mirasının Korunması ve Yerel Kalkınmanın  Sağlanması”. Buldan Kültür Mirası Dergisi/Buldan Kaymakamlığı ve Buldan Belediyesi  Kültür Yayını, Sayfa 3, Buldan. 2008.  

BULDAN SEMPOZYUMU (2006) BİLDİRİLER KİTABI’NDA ( http://www.buldan.gov.tr/default_b0.aspx?content=1010 ; http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/ ) YER ALAN İLGİLİ 17 TEBLİĞ. 

7. OTURUM / "DOKUMA"
Prof.Dr. Serap YILMAZ: "Tekstil Uygarlığı ve Buldan". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/7.oturum/1.pdf

Prof.Dr. Aydın UĞURLU, Öğr.Gör. S.Senem UĞURLU: "Yörenin Kültürel Kimliği Olarak Buldan Bezi". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/7.oturum/2.pdf

Yard.Doç.Dr. Mehmet BAŞARAN : "Çulha Mesleğinin Önemine İlişkin Bir Belge (Milli Mücadele Dönemi)". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/7.oturum/3.pdf

Yard.Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ, Yard.Doç.Dr. Murat AKYILDIZ : "Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Buldan Bezi Örneği". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/7.oturum/4.pdf

10. OTURUM/ "DOKUMA"
Prof.Dr. Atila BAĞRIAÇIK, Müfit DALBUDAK, Salih KÜKREK : "Buldan Tekstilinin Dış Pazarlama, Ar-Ge ve Kalite İyileştirme Sorunları ve Çözüm Yolları". http://www.buldan.gov.tr/ortak_icerik/buldan/397-468.pdf

Prof.Dr. Günal ÖNCE, Yard.Doç.Dr. Onur ÖZVERİ : "Tekstil Sektöründe Kalite ve Moda Faktörlerinin Modern Pazarlama Anlayışı İle Bütünleştirilmesi Yaklaşımı" (423-430ss.) . http://www.buldan.gov.tr/ortak_icerik/buldan/397-468.pdf

Yard.Doç.Dr. İrfan ERTUĞRUL, Öğr.Gör. Murat ULUSOY, Yard.Doç.Dr. Onur ÖZVERİ : "Buldan Tekstilinin İhracat Yapısının Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama Çalışması". (431-442ss.). http://www.buldan.gov.tr/ortak_icerik/buldan/397-468.pdf

Öğr.Gör.Arzu TERZİ : "E-Ticaret ve Buldan Tekstilinde Kullanımı". (443-454ss.). http://www.buldan.gov.tr/ortak_icerik/buldan/397-468.pdf

Öğr.Gör. Saynur ÇİÇEK : "Buldan Tekstil Firmalarının Marka Kavramına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi". (455-467ss.). http://www.buldan.gov.tr/ortak_icerik/buldan/397-468.pdf

13. OTURUM / "DOKUMA"
Dr. Zümrüt Bahadır ÜNAL, Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN : "Denizlideki Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminin Sorunları ve Alınan Tedbirler". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/13.oturum/1.pdf

Dr. Habibe KAHVECİOĞLU : "Buldan Dokumalarının Bazı Mekaniksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/13.oturum/2.pdf

Araş.Gör. Songül ARAL, Öğr.Gör. Semra ÖZBEK: "Buldan Bezi Üretilebilir Tasarımları ve Uygulamalarından Örnekler". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/13.oturum/3.pdf

Zehra GÜNAY : "Buldan’da  Dokumacılık ve Toplumsal Tabakalaşma Değişimi". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/13.oturum/4.pdf

Okt. Seda SARIKAYA SARIDEMİR : "Buldan Dokumacılarının Örgütlenmesi; Kooperatifleşmesi". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/13.oturum/5.pdf

19. OTURUM / "DOKUMA"
Yard.Doç.Dr.M.Reha ÖZDER : "Küresel Rekabet ve Değişim Sürecinde Yöresel Kobilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Türkiye Üzerine Bir Uygulama". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/19.oturum/1.pdf
              
Yard.Doç.Dr. Süleyman BARUTÇU, Öğr.Gör. İ.Ersin TURGUT : "Buldan Markasının Oluşturulmasında Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi". http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/19.oturum/2.pdf
                             
Aysun NALBANT, Rana ÖZDÖL, Filiz ÖZHAN, Ufuk TARHAN, Yıldız KARACA, Sunay AYDOĞAN, Gülten AYDINLI, N.Horozoğlu KARAKAYA :  "Denizli Soroptimist Kulübü Derneği’nin Kamu – Özel Sektör – Stk İşbirlikleri Kapsamında Belsam Projesi Örneği”. http://buldansempozyumu.pau.edu.tr/kitap/19.oturum/3.pdfTEZLER
SEDA SARIKAYA.  :2005 : Buldan dokumasının tarihçesi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Yüksek Lisans. El Sanatları = Crafts ; Tarih = History

ZEYNEP ERDOĞAN: 1996: Buldan dokumacılığı ve ilçede üretilen düz dokumaların bazı özellikleri üzerinde bir araştırma. Research on weaving and some properties of the woven materials produced in Buldan. Ankara Üniversitesi. Doktora. Ev Ekonomisi = Home Economics ; Tekstil ve Tekstil Mühendisliği = Textile and Textile Engineering. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/25603/047722.pdf

HURİYE TURGUT: 1986: Buldan'da kasnak işinin bugünkü durumu. Gazi Üniversitesi. Yüksek Lisans. El Sanatları = Crafts         

WEB SİTELERİ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder