8 Şubat 2014 Cumartesi

KAYNAKÇA ÇALIŞMALARINI BOYUTLANDIRMA ÖRNEĞİ BİR YERLİ DERGİ: TALİD

Kaynakça çalışmalarını boyutlandırmanın yollarından birisi de, bir konudaki literatürün tarihini değerlendirme cümleleri içerecek bir şekilde yapmak. Bunu ülkemizde sistematik olarak sosyal bilimler alanında yapan bir dergi var: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. http://www.talid.org/

Derginin 2003 yılından 2011 yılına kadar 17 sayısı yayınlanmış. 

Dergi hakkında http://www.talid.org/about.aspx sayfasında aşağıdaki açıklamalar yapılmış: 

"Birikimsiz (b)ilim olmaz.
Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapılacak çalışmalara matuf uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını çıkartarak, sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır. Bu süreç hiç şüphesiz anlama, yorumlama ve eleştiri kabiliyeti yanında geleceğe dönük önerilerle ilgili iddialı bir ilmî duruşu gerektirir.

Türkiye araştırmaları alanında belirli bir birikimin olduğu âşikardır. Geçmiş, hâl ve gelecek çerçevesinde Türkiye üzerine düşünen, araştıran ve yazan insanların birçok farklı sahada ortaya koydukları eserlerin, haklarında literatür çalışması yapılabilecek miktar ve kaliteye ulaştığını düşünüyoruz. Aynı zamanda, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde eser telif edenlerin birbirlerinden haberdar olması, bu noktadan sonra yapılacak çalışmalar bakımından son derece önemlidir. Yine önemle belirtilmesi gereken başka bir husus da, konu ve sorunlara hem "disiplinler arası/ötesi" bir perspektif hem de "bütüncül" bir anlayışla yaklaşma inancının hakim olduğu günümüzde, bir mesele hakkında önceden gerçekleştirilmiş veya halen devam eden bilimsel faaliyetleri takip edebilmenin ancak literatür çalışmaları ile mümkün olabileceğidir. Benzer şekilde, belirli bir alanda çalışmalarını yoğunlaştırmış araştırmacılar da başka alanlarda yapılan çalışmaları bir arada görme fırsatını bularak kendi çalışmalarına yön tayin etme imkanına sahip olabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bu dergi, ilk sayılarında Türkiye araştırmalarını geniş kapsamlı üst başlıklar altında değerlendirecek, takip eden sayılarında ise bu üst başlıkları detaylandırmaya doğru yönelecektir. TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir röportajı, klasik veya güncel bazı kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içerecektir.

Derginin her sayısı, hususi içeriğini oluşturan bir konunun literatürünü ele alacak olsa da her sayının sonunda, geçen altı ayın dergilerinde Türkiye ile ilgili çıkmış makalelerin künyelerinin yer alacağı bir bölüm de olacaktır. Bazı dergilerin içerikleri bütün halinde yer alırken, diğer bazılarının sadece Türkiye ile ilgili makaleleri seçilerek referans bilgileri verilecektir. Türkiye ile ilgili en son yapılan çalışmaları takip etmek açısından yine son altı ayda çıkan ve o sayıda yoğunlaşılan konu ile doğrudan alakalı olmayan kitapların bazılarının tanıtımlarına da yer verilmesi düşünülmektedir. 


Türkiye ve Türkiye tarihi çalışmalarına mütevazı bir katkısı olmasını dilediğimiz Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde okuyuculardan gelecek yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer verecektir."


Ana sayfada yer alan arama kutusuna (makale adı) literatür yazdığımızda aşağıdaki 55 yazı listelendi. 


Erken Modern Dönem Osmanlı Ticaret Literatürüne Genel Bir Bakış
Review of the literature on Ottoman Commercial History
Sayı 1   MEHMET BULUT
[Özet Abstract]

Mahkeme Kayıtları (Şer'iye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyografya
Ottoman Court Records (.er?iye Sicils): Evaluation of the literature and a bibliography of sicil studies
Sayı 1   YUNUS UĞUR
[Özet Abstract]

Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi
The Literature of Reforms and Crisis: The Reigns of Selim III and Mahmud II
Sayı 2   MEHMET ALİ BEYHAN
[Özet Abstract]

Kuruluştan Tanzimat'a Osmanlı Diplomasi Tarihi Literatürü
Literature on Ottoman Diplomatic History: From the Beginning to the Tanzimat Era
Sayı 2   M. ALAADDİN YALÇINKAYA
[Özet Abstract]

Osmanlı Askerî Tarihi Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi
Ottoman Warfare
Sayı 2   KAHRAMAN ŞAKUL
[Özet Abstract]

Osmanlı Hilafeti Meselesi: Bir Literatür Değerlendirmesi
Literature on the Question of Ottoman Caliphate
Sayı 3   S. TUFAN BUZPINAR
[Özet Abstract]

Türk Siyasal Literatürü Üzerine Kısa Notlar
Some Notes on the Literature of Turkish Politics
Sayı 3   H. EMRE BAĞCE
[Özet Abstract]

Türk Matematik Tarihi Literatürü (Cumhuriyet Dönemi)
A Literature Review on Turkish History of Mathematics (The Republican Period)
Sayı 4   MELEK DOSAY GÖKDOĞAN
[Özet Abstract]

Türk Astronomi Tarihi Literatürü (1923-2004)
A Literature Review on History of Astronomy in Turkey (1923-2004)
Sayı 4   YAVUZ UNAT
[Özet Abstract]

Türkiye'de Bilim ve Teknolojinin Gelişim Süreci Literatürüne Eleştirel Bir Bakış
A Literature Review on the Progress of Science and Technology in Modern Turkey
Sayı 4   RAMAZAN ACUN
[Özet Abstract]

Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü
Fatawa Literature in the Ottoman Period
Sayı 5   ŞÜKRÜ ÖZEN
[Özet Abstract]

Osmanlı Devletinde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü
On the Literature of Ottoman Courts and the Qadi
Sayı 5   EKREM BUĞRA EKİNCİ
[Özet Abstract]

Osmanlı'da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü
Central Assemblies Before the Constitutional Regime in the History of Turkish Law: A Literature
Sayı 5   AYHAN CEYLAN
[Özet Abstract]

Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü
On the Literature of Legislation Movements in the Tanzimat Era
Sayı 5   MUSTAFA ŞENTOP
[Özet Abstract]

Türkçede Mecelle Literatürü
Literature on the Mecelle in Turkish
Sayı 5   SAMİ ERDEM
[Özet Abstract]

Osmanlı Şehir Mekânları: Kahvehane Literatürü
Ottoman Urban Spaces: An Evaluation of Literature on Coffeehouses
Sayı 6   AHMET YAŞAR
[Özet Abstract]

Erzurum Şehir Tarihinin Kaynakları ve Literatürü
Historical Sources and Literature About Erzurum
Sayı 6   BİLGEHAN PAMUK
[Özet Abstract]

Türkçe Şiir Literatürü (1870-2000)
Literature of Turkish Poetry (1870-2000)
Sayı 7   TURAN KARATAŞ
[Özet Abstract]

Türk Edebiyatında Hikâye Literatürü: Cumhuriyet Dönemi
Stories in Turkish Literature: The Republican Era
Sayı 7   ALİM KAHRAMAN
[Özet Abstract]

Tanzimattan Cumhuriyete Türk Tiyatro Edebiyatı Literatürü
Literature of the Turkish Theater From the Tanzimat to the Republican Era
Sayı 7   ŞAHİKA KARACA
[Özet Abstract]

Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Teorisi Literatürü Üzerine Bir Deneme
Modern Turkish Literature and the Literary Theory
Sayı 7   MUHARREM DAYANÇ
[Özet Abstract]

Balkanlarda Yeni Türk Edebiyatı Literatürü
The Modern Turkish Literature ih the Balkans
Sayı 7   YILMAZ TAŞÇIOĞLU
[Özet Abstract]

Türk Edebiyatında Deneme Literatürü
A Bibliography of Essay in Turkish Literature
Sayı 8   YUNUS BALCI
[Özet Abstract]

Klâsik Şerh Edebiyatı Literatürü
A Bibliography of the Classical Sharkh [Commentary] Literature
Sayı 9   OZAN YILMAZ
[Özet Abstract]

Türk Halk Edebiyatı Literatürü
Turkish Folk Literatüre
Sayı 10   NURETTİN ALBAYRAK
[Özet Abstract]

Aşkın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Gazel
The Song of Love: Ghazal in Classical Turkish Literatüre
Sayı 10   SELAMİ TURAN
[Özet Abstract]

Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü
Turkish Mystical Literature
Sayı 10   AZMİ BİLGİN
[Özet Abstract]

Necâtî Bey ve Şeyh Gâlib Literatürü
The Literature of Necâtî Bey and Şeyh Gâlib
Sayı 10   BETÜL SİNAN
[Özet Abstract]

Eski Türk Edebiyatında Şehr-engîzler
Şehr-engîz Genre in Turkish Literatüre
Sayı 10   BARIŞ KARACASU
[Özet Abstract]

“Prens Sabahattin” Literatürü Üzerine
On “Prens Sabahattin” Literature
Sayı 11   OYA OKAN
[Özet Abstract]

Türkiye’de Köy Sosyolojisi Literatürü
The Literature of Rural Sociology in Turkey
Sayı 11   RECEP ERTÜRK
[Özet Abstract]

Türkçe Sosyoloji Tarihi Kitapları Literatürü: Eleştirel Bir Değerlendirme
The Literature of the Books on the History of Sociology in Turkish: A Critical Evaluation
Sayı 11   MEHMET ANIK
[Özet Abstract]

Ziya Gökalp’e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme
To Reconsider Ziya Gökalp: Literature and Re-Evaluation
Sayı 11   MEHMET KARAKAŞ
[Özet Abstract]

Tekke Eğitimi ve Literatürü
The Literature on Education in Dervish Lodges
Sayı 12   MUSTAFA KARA
[Özet Abstract]

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü
The Literature on the History of Educational Institutions Other than the Medrese and Dervish Lodge
Sayı 12   SALİM AYDÜZ
[Özet Abstract]

Türkiye’de Din Eğitimi Tarihi Literatürü
The Literature on the History of Religious Education in Turkey
Sayı 12   MUSTAFA ÖCAL
[Özet Abstract]

Türkiye’de Öğretmen Yetiştiren Kurumlar Tarihi Literatürü
The Literature of Teacher Training Institutions in Turkey
Sayı 12   CEMİL ÖZTÜRK
[Özet Abstract]

Türk-Osmanlı Saray Literatürü (12.-20. Yüzyıl )
Turkish-Ottoman Palace Literature (From 12th to 20th Centuries)
Sayı 13   NICOLE KANÇAL FERRARİ
[Özet Abstract]

Hamam Yapıları ve Literatürü
The Baths: The Structure and A Bibliography
Sayı 13   ALİDOST ERTUĞRUL
[Özet Abstract]

Osmanlı Kentinde Ticari Mekânlar: Bedesten-Han-Arasta-Çarşı Mekanları Literatür Değerlendirmesi
Commercial Buildings in the Ottoman City: An Evaluation of the Literature on Bedesten- Han-Arasta-Çarşı
Sayı 13   TUBA AKAR
[Özet Abstract]

İslam Öncesi Türk Sanatı Literatürü
Literature of Turkish Art in the Pre-Islamic Period
Sayı 14   Elif Kök
[Özet Abstract]

Anadolu Selçuklu Sanatı Literatürü
The Anatolian Seljuk Art Literature
Sayı 14   Haşim Karpuz
[Özet Abstract]

Osmanlı Sanat Tarihi (Mimari) Literatürü
Ottoman History of Art (Architecture) Literature
Sayı 14   Osman Eravşar
[Özet Abstract]

Türkçe Matbu Hüsn-i Hat Literatürüne Toplu Bir Bakış
A Brief Survey of the Published Literature in Turkish on Islamic Calligraphy
Sayı 14   İrvin Cemil Schick
[Özet Abstract]

İstanbul’un Tarihsel Topoğrafyası ve Literatür Değerlendirmesi
The Historical Topography of Istanbul: A Literary Review
Sayı 16   MEHMET KARAKUYU SAADET TUĞÇE TEZER HATİCE BALIK
[Özet Abstract]

İstanbul’un Fethine Dair Literatür Değerlendirmesi
An Evalution of Literature on the Conquest of Istanbul
Sayı 16   FAHAMEDDİN BAŞAR
[Özet Abstract]

Osmanlı Döneminde İstanbul’da Meydana Gelen Âfetlere İlişkin Literatür
Literature on Natural Disasters in Ottoman Istanbul
Sayı 16   FATMA ÜREKLİ
[Özet Abstract]

Cumhuriyet Dönemi İstanbul Nüfusu Literatürü Üzerine
Literature on the Population of Istanbul in the Republican Era
Sayı 16   SUVAT PARİN MEHMET ZEYDİN YILDIZ
[Özet Abstract]

İstanbul Müzeleri Literatürü
Literature of Istanbul Museums
Sayı 16   HAYRULLAH CENGİZ
[Özet Abstract]

İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Tarihi Literatürü
The Literature of the History of Local Public Transportation in Istanbul
Sayı 16   İ. MURAT BOZKURT
[Özet Abstract]

Türkiye’de Modern Felsefe Tarihi Yazımının Serencamı: Geç-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Literatür Değerlendirmesi
Writing the History of Modern Philosophy in Turkey: A Literature Survey from the Late Ottoman Period Until the Republic
Sayı 17   ALİ UTKU M. CÜNEYT KAYA
[Özet Abstract]

Cumhuriyet Dönemi Türkçe İslam Felsefesi Tarihi Çalışmalarına Dair Literatür Denemesi
A Literature Survey of Studies on the History of Islamic Philosophy in Turkish during the Republican Era
Sayı 17   ATİLLA ARKAN
[Özet Abstract]

Felsefe Sözlüklerimiz: Geç-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Literatür Değerlendirmesi
Our Philosophical Dictionaries: A Literature Survey from the Late Ottoman Period Until the Republic
Sayı 17   ALİ UTKU
[Özet Abstract]

Etik ile Ahlâk Arasında: Türkçe Ahlâk Felsefesi Literatürüne Dair Etik Kavramı Kullanımı Üzerinden Bir Değerlendirme
Between Ethics and Morals: An Evaluation of Turkish Moral Philosophy Over the Usage of Ethics as a Concept
Sayı 17   HÜMEYRA ÖZTURAN
[Özet Abstract]

Din Felsefesi Literatüründe Kuşbakışı Bir Gezinti
A Descriptive Survey of Philosophy of Religious Literature in Turkish
Sayı 17   RAHİM ACAR FATMA YÜCE

[Özet Abstract]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder