17 Mart 2020 Salı

KAYNAKLARA DAYALI YÖNTEMİM (İlk notlar)
KAYNAKLARA DAYALI YÖNTEMİM
(İlk notlar)
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 15.3.2020

Araştırmacılar klasik yöntemde konunun yayınlarını tespit ederler. Bu yetmez derin sondaj yapılması gerekir. Derin sondaj yapılırsa, birkaç dipnotla referans verilen bir konu için çok daha fazla referans bulunabilir. Bunun dünyada çok fazla uygulandığını sanmıyorum.

Eskiden, 25 yıl önce internet yeni başlamıştı. Öncesinde tam metin veritabanları yoktu. Şimdi çok yaygınlaştı. Artık bu metinler üzerinde çok arama yapılabilir, üzerinde çalışılan konunun detayına internet önceki döneme göre çok daha fazla inilebilir. Bu imkan artık var. Bunun için sabır, titizlik, odaklanma gerekiyor.
Yazılı metinlerin tespiti
Bunların incelenmesi
Uzmanların görüşlerin tespiti.
Farklı görüşlerin tespiti
Şeytan ayrıntıda gizlidir.
Açık kapı bırakma yaklaşımı
Konunun bütün yönlerinin ele alınmaya çalışılması.
Yazılı görsel kaynaklar.
Konuya ilişkin yayınlar / konuyla doğrudan ilişkili olmayan yayınlarda mevcut ilgili cümlelerin tespiti
Kaynaklar tespit edildi mi, bunun için derinlemesine aramalar yapıldı mı
Kaynak hassasiyeti.
Kaynağa bağımlılık.
Kaynağa büyük önem verme.

----------------------.
EK1:
Yukarıdaki yazıyı hazırlarken tesadüfen “sistematik derleme” kavramı ile tanıştım.
Kaynak hassasiyeti konusunda yeni bir disiplin olsa gerek.
SİSTEMATİK DERLEME.
1/ Toplu Katalog:
Başlık: "sistematik derleme"
2/ Tezler
DİL FRANKO ** 2018 ** The cognitive and affective characteristics of antisocial youth with and without callous-unemotional traits: A systematic review of evidence / Katı-duygusallıktan yoksun kişilik özelliğine sahip olan ve olmayan saldırgan çocuklarda bilişsel ve duygusal beceriler: Bulguların sistematik derlemesi ** Koç Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Psikoloji = Psychology
LAMIA NAJAFOVA ** 2020 ** Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili araştırmaların sistematik derlemesi  / The systematic review of researches about domestic violence against women in Turkey ** İstanbul Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Hukuk = Law
NADİLE GÖZGÖZ ** 2019 ** Anaakım ve eleştirel perspektiften kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilişkin alanyazındaki çalışmaların incelenmesi: Bir sistematik derleme çalışması / An analysis of studies in literature related to corporate social responsibility concept from a mainstream and critical perspective: A systematic literature review study ** Ege Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Halkla İlişkiler = Public Relations
ALİYE DOĞAN ** 2019 ** Gebelik döneminde uygulanan müzik girişimlerinin maternal ve fetal sağlığa etkisi: Sistematik derleme / Effect of music interventions on maternal and fetal health during pregnancy: Systematic review ** Selçuk Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Hemşirelik = Nursing
SELİN ACAR ** 2017 ** Gebelikte kinolonlara maruziyeti takiben gebelik sonuçları: Sistematik derleme ve meta-analiz / Pregnancy outcomes following quinolone exposure during pregnancy: Systematic review and meta-analysis ** İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
AHMET YUSUF CEVHER ** 2017 ** Öğrenme stilleri konusunda yapılmış akademik çalışmaların incelenmesi: Sistematik derleme / Investigation of academic studies on learning styles: Systematic review ** Atatürk Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Eğitim ve Öğretim = Education and Training
EMİNE GÖKÇEN SELÇUK ** 2017 ** Sağlık çalışanlarında hepatit B prevalansı: sistematik derleme / The prevalance of hepatitis B among health personnel: A systematic review ** Trakya Üniversitesi ** Tıpta Uzmanlık ** Halk Sağlığı = Public Health
ŞULE CANLAR ** 2011 ** Yeni antifungal ajanların güvenilirliği: Sistematik derleme ve meta-analiz / Safety of new antifungal agents: Systematic review and meta-analysis ** Hacettepe Üniversitesi ** Tıpta Uzmanlık ** Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları = Clinical Microbiology and Infectious Diseases
3/ Systematic Review Methodology
Yayın depoları (tam metin veritabanları, jütüphane online katalogları vs.) tarandığında birçok malzeme bulunabilir.
4/
(Madde 2005 yılında yazılmaya başlıyor). https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_review
5/
Zekiye KARAÇAM: Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi http://www.deuhyoedergi.org ) 2013,6 (1), 26-33. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753523


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder