5 Aralık 2020 Cumartesi

2019 VE 2020 YILLARINDA "YÖK AKADEMİK ÜZERİNDE" https://akademik.yok.gov.tr/ “BİBLİYOGRAFYA” ARAMASI

 


2019 VE 2020 YILLARINDA "YÖK AKADEMİK ÜZERİNDE" 

https://akademik.yok.gov.tr/ 
 
 “BİBLİYOGRAFYA” ARAMASI

 

5.12.2020

https://akademik.yok.gov.tr/  üzer4inde net olarak 71 kaynakça tespit ettik.
Aşağıdaki 4 kaynakta yapılacak tespit çalışmasıyla bu sayı artabilir.

    Dergipark
    Google Scholar
    TRDizin. https://trdizin.gov.tr/
    TÜRKİYE AKADEMİK ARŞİVİ (Harman). https://arsiv.ulakbim.gov.tr/


 

BİBLİYOGRAFYA

 

Kitaplar

19 adet

 

 

BİBLİYOGRAFYA

 

Makaleler

33 adet

 

 

BİBLİYOGRAFYA

 

Projeler

5 adet

 

 

BİBLİYOGRAFYA

 

Tezler

12 adet

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

Kitaplar

 

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

Makaleler

2 adet

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

Tezler

13 adet

 

 

KAYNAKÇA

 

Makaleler

3 adet

 

 

KAYNAKÇA

 

Tezler

2 adet

 

 

Toplam:

89 adet

 

Not: Bazı künyeler birden fazla yayın türünde mevcuttur. Net sayı: 71.

 

Alfabetik Liste

100. Yılında Tbmm İle İlgili Bibliyografya Denemesi

2008-2018 Yılları Arasında Türkçeden Fransızcaya Yapılan Edebiyat Çevirileri Bibliyografyası Ve Bir Değerlendirme

Açıklamalı Hadis Makaleleri Bibliyografyası

Açıklamalı Ortadoğu Ve Hatay Çalışmaları Bibliyografyası

Additions To The Checklist And Bibliography Of The Lichens Andlichenicolous Fungi Of Turkey

Ahmet Rasim Bibliyografyası Projesi

Ahmet Rasim’in Bibliyografyası

Almanya'da Türk Edebiyatı Ve Diğer Türk Topluluklarının Edebiyatları Alanında Yapılmış Çalışmaların Analitik Bibliyografyası An Analitical Bibliography: Studies Of Turkish Literature And Literatures Of Other Turkic Societies İn Germany

Artvin Tarihi Bibliyografyası

Avusturya-Viyana Üniversitesi’nde Arap-İslam Kültürü Ve Tarihi Üzerine Yapılan Yüksek Lisans Tezleri Hakkında Bir Bibliyografya Çalışması (2008 – 2013)

Bîblıyografyaya Tezên Masterê Yên Beşên Zıman Û Edebıyata Kurdî Û Zıman Û Çanda Kurdî (2011-2018)

Bir Bibliyografyanın Hatalar Dizini Yahut Helâk Edilen Ceride-İ Tıbbiye-İ Askeriye

Bizans El Yazmaları Çalışmalarının Tarihsel Süreci Ve “Bizans El Yazmaları Bibliyografyası” Çevrimiçi Veri Tabanı Çalışması

Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (Bobı Frs) Alanındaki Tezlerin Bibliyografyası

Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar Bibliyografyası

Çârperdî Bibliyografyası

Çin Halk Cumhuriyetinde Yapılan Türkoloji Çalışmalarının Bibliyografyası Bibliography Of Turcology Studies İn People's Republic Of China

Dinler Tarihi Akademisyenlerinin Türkiye’de Hıristiyanlıkla İlgili Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Bulunan Aruza Dair Arapça Yazma Eserlerin Bibliyografyaları

Doğu Avrupa Türk Devletleri Ve Topluluklarına Dair Bir Bibliyografya Denemesi

Eleştirel Okuma Tasviri Bibliyografyası Critical Reading Descriptive Bibliography

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) Ve Eserleri Hakkında Yapılmış Çalışmalar Bibliyografyası (1923-2018)

Ermenistan’da Nasrettin Hoca Algısı Ve Açıklamalı Kaynakça

Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr Hakkında Bir Bibliyografyadenemesi

Farabi Bibliyografyası

First Updated Geographical Codes Used İn The Publications Of The Cesa.

Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Kaynakçası: 1928-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Türkçe Ve Türkçeye Çevrilmiş Yayınlar Bibliography Of Gastronomy And Culinary Arts: Publishing İn Turkish And Translated İnto Turkish Between 1928 – 2018 İn Turkey

Giresun İli Bibliyografyası

Gülün Bülbül Olduğudur: Osmanlı’nın Kadın Şairleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Hacı Bektaş-I Velî Velayetnamesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Harezm Türkçesi Bibliyografyası

İctihad Mecmuası Bibliyografyası

İmam Mâturîdî Ve Maturidilik Hakkındabibliyografyabibliography Of Imam Maturidia And Maturidism

Kafkas Arazileri Ve Halklarının Tasvirine Dair Materyaller Toplusu İzahlı Bibliyografyası, Emin Tahiroğlu Efendiyev (1999)

Kars Bibliyografyası

Kastamonu Halk Bilimi Açıklamalı Bibliyografyası Explanated Bibliography Of Kastamonu Folklore

Kazakistan’da Yapılmış ‘At Kültürü’ Ve ‘Atçılık Terminolojisi’ İle İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat - İçtihat - Bibliyografya

Kurum Ve Sektör Tarihi, İş İnsanı Ve Yönetici Hatırat, Biyografi Ve Otobiyografi Kitapları Bibliyografyası (1932-2018)

Lazca Ürünler Ve Lazca Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası

Leyla Hanım Hakkında Bibliyografya Denemesi

Macar Turan Cemiyeti Ve Turan Dergisi (İnceleme-Bibliyografya)

Marka Değeri En Yüksek 100 Türk Markasının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

Mehmet Âkif Ersoy Hakkındaki Arapça Bibliyografya Üzerine Bir Araştırma

Memduh Şevket Esendal’xxın Eserleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Milliyetçi Hareket Partisi Ekseninde Bir Bibliyografya Çalışmasına Giriş

Nene Hatun'un Hayatı Ve Nene Hatun Bibliyografyası Nene Hatun's Life And Nene Hatun's Bibliography

Nergisî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Oryantalızm Bıblıyografyası (Açıklamalı)

Osmanlı Devleti’nde Madenler, Madencilik Ve Madenlerin İşletilmesi” Konularında Yayınlanmış Türkçe Çalışmalar Bibliyografyası (1931-2019) The Pursuıt Of Hıstory -Internatıonal Perıodıcal For Hıstory And Socıal Research

Sinop İli Ortaçağ Bibliyografya Denemesi

Siyer Bibliyografyası

Somut Olmayan Kültürel Miras Konusunda Türkiye'de Yapılan Bilimsel Çalışmalar Üzerine Açıklamalı Bibliyografya Denemesi A Detailed Bibliography On İntangible Cultural Heritage İn Turkey

Sözlü Tarihin Kaynakları: Bir Bibliyografya Çalışması

Süreli Yayınlardaki Menkıbelerle İlgili Çalışmaların Açıklamalı Bibliyografyası (1928-2017) Annotated Bibliography Of Studies On Hagiographies Published İn Turkish Periodicals (1928-2017)

Tezyînî Kitap Sanatları Konulu Türkçe Bibliyografyalar Üzerine Bir Değerlendirme

Tezyînî Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası

The Studies On Gaziantep Folk Culture Analytical Bibliography Gaziantep Halk Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmaların Analitik Bibliyografyası

Tıp Terimleri” Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Türk Ceza Hukuku Bibliyografyası (2005 - 2019)

Türk Halk Şiiri Antolojileri Bibliyografyası Bibliography Of Turkish Folk Poetry Anthologies

Türk Müziği Bibliyografyası - Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Mûsiki Maddeleri Bibliyografyası Örneği

Türkçe Aruz Kaynakçası

Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Tasvirî (Açıklamalı) Bibliyografyası Descriptive (Annotated) Bibliography Of Teaching Turkish Grammar

Türkçe Kişi Adları Bibliyografyası Denemesi

Türkçe Literatürde Göç Çalışmalarının Bibliyografyası

Türkçe Tıp Tarihi Kitapları (1928-2018): Bir Bibliyografya Denemesi Ve Genel Okura Yönelik Olma Konusu Books Of History Of Medicine İn Turkish (1928-2018): A Draft Of Bibliography And The Problem Of Being Popular

Türkçenin Ters Dizim Sözlükleri Üzerine Yapılan Çalışmaların Kaynakça Denemesi

Türkiye’de Kelime Etimoljisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası Iı (2007-2020)

Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Türkçe Yayımlanmış Bilimsel Çalışmaların Bibliyografyası Ve Doktora Tezlerinin Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Bağlamında Analizi Bibliography Of The Scientific Studies Published İn Turkish On The Subject Of Teaching Turkish To Foreigners And Analysis Of The Doctoral Dissertations Within The Context Of The Common European Framework Of Reference For Languages

Yunanistan'da Trakya Bölgesi Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri Kaynakçası Analyzes Of Postgraduate And Doctoral Theses For The Monuments Of The Thrace Region İn Greece


 

BİBLİYOGRAFYA

Kitaplar

1. Türk Müziği Bibliyografyası - Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Mûsiki Maddeleri Bibliyografyası Örneği

NURİ ÖZCAN,ŞEYMA ERSOY ÇAK , Yayın Yeri:Gece Akademi Yayınları , Editör:Şeyma Ersoy Çak, Nuri Özcan , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:175 , ISBN:978-605-7809-61-2

   2019    Bilimsel Kitap

2. Artvin Tarihi Bibliyografyası

FARUK TAŞKIN , Yayın Yeri:Kriter Yayınevi , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:170 , ISBN:978-625-7130-12-7

   2020    Bilimsel Kitap

3. AÇIKLAMALI ORTADOĞU VE HATAY ÇALIŞMALARI BİBLİYOGRAFYASI

Bölüm Adı:Hatay ve Ortadoğu’yla İlgili Yapılmış Olan Bildiriler İSA KALAYCI , Yayın Yeri:Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları No:65 , Editör:KALAYCI İSA, ÜSTÜN MUSTAFA TAYFUN , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:228 , ISBN:978-975-7989-68-4 , Bölüm Sayfaları:109 -141

   2019    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

4. Macar Turan Cemiyeti ve Turan Dergisi (İnceleme-Bibliyografya)

HÜSEYİN ŞEVKET ÇAĞATAY ÇAPRAZ,BÜLENT BAYRAM , Yayın Yeri:Paradigma Akademi , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:114 , ISBN:978-605-2292-74-7

   2019    Bilimsel Kitap

5. DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN ARUZA DAİR ARAPÇA YAZMA ESERLERİN BİBLİYOGRAFYALARI

RIFAT IŞIK , Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:101 , ISBN:978-605-7786-04-3

   2019    Bilimsel Kitap

6. Tezyînî Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası

GÜLNİHAL KÜPELİ , Yayın Yeri:lale Yayıncılık , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:301 , ISBN:978-605-81378-4-4

   2019    Bilimsel Kitap

7. Kişisel Veri Koruma Hukuku: Mevzuat - İçtihat - Bibliyografya

MEHMET BEDİİ KAYA,FURKAN GÜVEN TAŞTAN , Yayın Yeri:On İki Levha , Basım sayısı:2 , Sayfa sayısı:670 , ISBN:http://www.sinerjik.org/hukuk/veri-koruma-hukuku.pdf

   2019    Bilimsel Kitap

8. AÇIKLAMALI ORTADOĞU VE HATAY ÇALIŞMALARI BİBLİYOGRAFYASI

Bölüm Adı:Ortadoğu’nun Kısa (Olmayan) Tarihi MUSTAFA TAYFUN ÜSTÜN , Yayın Yeri:MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI , Editör:İsa Kalaycı, Mustafa Tayfun Üstün , Basım sayısı:1 , ISBN:978-975-7989-68-4 , Bölüm Sayfaları:5 -40

   2019    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

9. ORYANTALIZM BIBLIYOGRAFYASI (AÇIKLAMALI)

İSA KALAYCI,Ahmet KUŞÇİ , Yayın Yeri:Gazi Kitabevi , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:122 , ISBN:978-975-8396-90-0

   2019    Bilimsel Kitap

10. Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografi Kitapları Bibliyografyası (1932-2018)

Rıfat Bali,MURAT KORALTÜRK,AKANSEL YALÇINKAYA , Yayın Yeri:Libra Kitap , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:151 , ISBN:978-605-7884-57-2

   2019    Bilimsel Kitap

11. AÇIKLAMALI ORTADOĞU VE HATAY ÇALIŞMALARI BİBLİYOGRAFYASI

Bölüm Adı:Hatay ve Ortadoğu’xxyla İlgili Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’xxnde Yapılan Tez Çalışmaları HAYDAR ÇORUH , Yayın Yeri:Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları , Editör:İsa Kalaycı, Mustafa Tayfun Üstün , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:228 , ISBN:978-975-7989-68-4 , Bölüm Sayfaları:143 -221

   2019    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

12. Açıklamalı Ortadoğu ve Hatay Çalışmaları Bibliyografyası

Bölüm Adı:Hatay ve Ortadoğu’yla İlgili Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Yazılan Kitap Bölümleri MİKAİL KOLUTEK,GÖKHAN KALMIŞ , Yayın Yeri:Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları No: 65 , Editör:KALAYCI, İsa - ÜSTÜN, Mustafa Tayfun , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:228 , ISBN:978-975-7989-68-4 , Bölüm Sayfaları:49 -64

   2019    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü

13. Açıklamalı Hadis Makaleleri Bibliyografyası

NECMEDDİN ŞEKER , Yayın Yeri:SAMER , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:377 , ISBN:978-975-6497-60-9

   2020    Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

14. Giresun İli Bibliyografyası

NAZIM KURUCA,MUSTAFA CİN , Yayın Yeri:Giresun Üniversitesi , Basım sayısı:1 , ISBN:978-975-2481-14-5

   2019    Bilimsel Kitap

15. Türk Ceza Hukuku Bibliyografyası (2005 - 2019)

ELİF ERGÜNE,ERKAN SARITAŞ , Yayın Yeri:On İki Levha , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:628 , ISBN:9786257899260

   2020    Bilimsel Kitap

16. ÇÂRPERDÎ BİBLİYOGRAFYASI

ABDULLAH BİLİN , Yayın Yeri:İKSAD , Editör:Ramazan TARİK , Basım sayısı:1 , ISBN:978-625-7914-62-8

   2020    Bilimsel Kitap

17. Harezm Türkçesi Bibliyografyası

MEHMET EMİN TUĞLUK , Yayın Yeri:Efe Akademi Yayınları , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:165 , ISBN:978-625-7957-25-0

   2020    Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

18. Siyer Bibliyografyası

FEYZA BETÜL KÖSE,ŞABAN ÖZ , Yayın Yeri:SAMER , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:198 , ISBN:978-975-6497-31-9

   2019    Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

19. FARABİ BİBLİYOGRAFYASI

ABDULLAH KIZILCIK , Yayın Yeri:Demavend Yayınları , Basım sayısı:1 , Sayfa sayısı:141 , ISBN:978-625-7087-12-4

   2020    Bilimsel Kitap

 

BİBLİYOGRAFYA

Makaleler

 

1. Marka Değeri En Yüksek 100 Türk Markasının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

KUMRU UYAR,BURCU ORALHAN,BAYIRBAŞ İSMAİL VEFA (2019). , Yayın Yeri:Erciyes İletişim Dergisi

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.17680/erciyesiletisim.477664

2. ”OSMANLI DEVLETİ’NDE MADENLER, MADENCİLİK VE MADENLERİN İŞLETİLMESİ” KONULARINDA YAYINLANMIŞ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI (1931-2019) THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH

MELEK SARI GÜVEN (2019). , Yayın Yeri:Tarihin Peşinde Dergisi

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

3. Memduh Şevket Esendal’xxın Eserleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

YASİN BEYAZ (2019). , Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.29000/rumelide.

4. Türkçe Kişi Adları Bibliyografyası Denemesi

AHMET KAYASANDIK (2019). , Yayın Yeri:Journal of Strategic Research in Social Science

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Derleme Makale   https://dx.doi.org/10.26579/josress-5.1.5

5. “Tıp terimleri” üzerine yapılan çalışmalar hakkında bir bibliyografya denemesi

SİBEL MURAD (2019). , Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.29000/rumelide.540994

6. Mehmet Âkif Ersoy Hakkındaki Arapça Bibliyografya Üzerine Bir Araştırma

YILMAZ DAŞCIOĞLU,Amira Husseiny (2019). , Yayın Yeri:Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale   https://doi.org/10.25306/skad.541496

7. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR (1878-1942) VE ESERLERİ HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI (1923-2018)

AHMET SAİT SICAK,Recep Bilgin (2019). , Yayın Yeri:Turkish Studies

Uluslararası   Hakemli   Art Index (Art Research Database, EBSCO)   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22489

8. AVUSTURYA-VİYANA ÜNİVERSİTESİ’NDE ARAP-İSLAM KÜLTÜRÜ VE TARİHİ ÜZERİNE YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA ÇALIŞMASI (2008 – 2013)

HÜSEYİN DEMİR,TUNAY KARAKÖK (2019). , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale   http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3437

9. Avusturya-Viyana Üniversitesi’nde Arap-İslam Kültürü ve Tarihi Üzerine Yapılan Yüksek Lisans Tezleri Hakkında Bir Bibliyografya Çalışması (2008 – 2013)

HÜSEYİN DEMİR,TUNAY KARAKÖK (2019). , Yayın Yeri:ULuslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale   http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3437

10. LAZCA ÜRÜNLER VE LAZCA ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI

HANİFE ÇİÇEKLİ (2019). , Yayın Yeri:TEHLİKEDEKİ DİLLER DERGİSİ

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

11. Hacı Bektaş-ı Velî Velayetnamesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

SEDAT KARDAŞ (2019). , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale   http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3428

12. Bizans El Yazmaları Çalışmalarının Tarihsel Süreci ve “Bizans El Yazmaları Bibliyografyası” Çevrimiçi Veri Tabanı Çalışması

PINAR SERDAR DİNÇER (2019). , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

13. Milliyetçi Hareket Partisi Ekseninde Bir Bibliyografya Çalışmasına Giriş

SERKAN KEKEVİ,GÖKMEN KILIÇOĞLU (2019). , Yayın Yeri:Devlet

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

14. Sözlü Tarihin Kaynakları: Bir Bibliyografya Çalışması

İLKER DERE (2019). , Yayın Yeri:tarihyazımı

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

15. BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)

YAKUP AYKAÇ,ŞERİF GÜZEL,SİNAN ÇAKAR (2019). , Yayın Yeri:Şarkiyat

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale   https://doi.org/10.26791/sarkiat.581438

16. Kafkas Arazileri ve Halklarının Tasvirine Dair Materyaller Toplusu İzahlı Bibliyografyası, Emin Tahiroğlu Efendiyev (1999)

REFİK TURAN (2019). , Yayın Yeri:Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Kitap Kritiği

17. ERZURUMLU KADI MUSTAFA DARÎR HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

KENAN BOZKURT (2019). , Yayın Yeri:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCHUluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale   http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1588

18. Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Tarihi Alanında Yayınlanmış Türkçe Kitaplar Bibliyografyası

VOLKAN TUNÇ (2019). , Yayın Yeri:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

19. Dinler Tarihi Akademisyenlerinin Türkiye’de Hıristiyanlıkla İlgili Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

AYHAN ASLANOĞLU (2019). , Yayın Yeri:Toplum Bilimleri Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

20. İMAM MÂTURÎDÎ VE MATURİDİLİK HAKKINDABİBLİYOGRAFYABibliography of Imam Maturidia and Maturidism

ÖMER FARUK TEBER,AHMET TUNAHAN AKGÜN (2019). , Yayın Yeri:e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

21. NERGİSÎ HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

BAHİR SELÇUK (2019). , Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale   https://dx.doi.org/doi.org/10.18069/firatsbed.583203

22. Bir Bibliyografyanın Hatalar Dizini yahut Helâk Edilen Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye

CEM HAKAN BAŞARAN (2019). , Yayın Yeri:Müteferrika

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Kitap Kritiği

23. 2008-2018 Yılları Arasında Türkçeden Fransızcaya Yapılan Edebiyat Çevirileri Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme

ŞULE DEMİRKOL ERTÜRK (2019). , Yayın Yeri:Frankofoni Dergisi

Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

24. Tezyînî Kitap Sanatları Konulu Türkçe Bibliyografyalar Üzerine Bir Değerlendirme

GÜLNİHAL KÜPELİ (2020). , Yayın Yeri:RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.29000/rumelide.705771

25. Sinop İli Ortaçağ Bibliyografya Denemesi

MUSTAFA ŞAHİN,SERHAT ALTINKAYNAK (2020). , Yayın Yeri:Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale   https://doi.org/10.18220/kid.729946

26. 100. Yılında TBMM ile İlgili Bibliyografya Denemesi

FUAT UÇAR (2020). , Yayın Yeri:Yeni Türkiye

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

27. LEYLA HANIM HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

GÜLCAN ABBASOĞULLARI (2020). , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale

28. Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBI FRS) Alanındaki Tezlerin Bibliyografyası

HACI ARİF TUNÇEZ,BİLAL ERDEM,SELÇUK BALI (2020). , Yayın Yeri:Euroasia Journal of Social Sciences Humanities

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

29. Kazakistan’da Yapılmış ‘At Kültürü’ ve ‘Atçılık Terminolojisi’ ile İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

OSMAN KABADAYİ (2020). , Yayın Yeri:Karadeniz Araştırmaları

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Derleme Makale

30. Türkiye’de Kelime Etimoljisi Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası II (2007-2020)

KADER TÜNGÜÇ,GALİP GÜNER (2020). , Yayın Yeri:Türkbilig - Türkoloji Araştırmaları

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

31. Gülün Bülbül Olduğudur: Osmanlı’nın Kadın Şairleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

AYSUN ÇELİK (2020). , Yayın Yeri:Journal of humanities and tourism research (Online)

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

32. TÜRKÇE LİTERATÜRDE GÖÇ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOGRAFYASI

ELİF ALKAR,EMİN ATASOY (2019). , Yayın Yeri:Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

33. Doğu Avrupa Türk Devletleri ve Topluluklarına Dair Bir Bibliyografya Denemesi

MERT AĞAOĞLU (2020). , Yayın Yeri:IJOTEM

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler   Özgün Makale

 

BİBLİYOGRAFYA

Projeler

1 İctihad Mecmuası Bibliyografyası

AHMET ÇAPKU,MÜRSEL TEKİN

Abdullah Cevdet tarafından 1904-1932 yılları arasında 358 sayı olarak çıkarılan İctihad Mecmuasının makale bibliyografyalarının hazırlanması.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 07.03.2019-07.07.2020

2 Ahmet Rasim Bibliyografyası Projesi

SERHAT DEMİREL,GÜLSEMİN HAZER,ELMAS KARAKAŞ,MELİKE KILIÇ,BİROL BULUT,ZAFER ÖZDEMİR,HÜRDÜNYA ŞAHAN,YILMAZ DAŞCIOĞLU,leyla naldemir,ELİF ESRA ÖNEN,HÜLYA ÜRKMEZ,SAMET ÇAKMAKER,BÜŞRA AY,ERDEM DÖNMEZ

Ahmet Rasim’xxin süreli yayınlardaki yazıları ile bütün eserlerinin gün ışığına çıkarılarak edisyon kritik şeklinde yayımlanması.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.03.2018-01.09.2019

3 Ahmet Rasim Bibliyografyası Projesi

YILMAZ DAŞCIOĞLU,BİROL BULUT

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.03.2018-01.09.2019

4 Ahmet Rasim’in Bibliyografyası

HÜLYA ÜRKMEZ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.03.2018-30.09.2019

5 Kars Bibliyografyası

MUSTAFA ŞENEL,SELMA ERDAĞI TOKSUN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 26.01.2007-22.01.2019

 

BİBLİYOGRAFYA

Tezler

1. Türkçe dil bilgisi öğretiminin tasvirî (Açıklamalı) bibliyografyası Descriptive (Annotated) bibliography of teaching Turkish grammar

SERKAN TEKE (2020). , Yapıldığı Yer: UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. SELCEN ÇİFCİ

Yüksek Lisans   Türkçe   Eğitim ve Öğretim

2. Süreli yayınlardaki menkıbelerle ilgili çalışmaların açıklamalı bibliyografyası (1928-2017) Annotated bibliography of studies on hagiographies published in Turkish periodicals (1928-2017)

ŞERİFE GÜL ZENGİN (2019). , Yapıldığı Yer: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA HAMARAT

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Halk Bilimi (Folklor) , Türk Dili ve Edebiyatı

3. Türkçe tıp tarihi kitapları (1928-2018): Bir bibliyografya denemesi ve genel okura yönelik olma konusu Books of history of medicine in Turkish (1928-2018): A draft of bibliography and the problem of being popular

UTKU KESKİN (2019). , Yapıldığı Yer: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. DR. NURİ SELİM KADIOĞLU

Yüksek Lisans   Türkçe   Deontoloji ve Tıp Tarihi

4. Türk halk şiiri antolojileri bibliyografyası Bibliography of Turkish folk poetry anthologies

HAKAN TİKDEMİR (2019). , Yapıldığı Yer: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. DR. EYÜP AKMAN

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Türk Dili ve Edebiyatı

5. Nene Hatun'un hayatı ve Nene Hatun bibliyografyası Nene Hatun's life and Nene Hatun's bibliography

AKIN AKTAŞ (2019). , Yapıldığı Yer: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ OKTAY KARAMAN

Yüksek Lisans   Türkçe   Tarih , Türk İnkılap Tarihi

6. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda Türkçe yayımlanmış bilimsel çalışmaların bibliyografyası ve doktora tezlerinin diller için Avrupa ortak başvuru metni bağlamında analizi Bibliography of the scientific studies published in Turkish on the subject of teaching Turkish to foreigners and analysis of the doctoral dissertations within the context of the common European framework of reference for languages

HAKAN ÖZER (2019). , Yapıldığı Yer: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. SİBEL TURHAN TUNA

Yüksek Lisans   Türkçe   Türk Dili ve Edebiyatı

7. Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Türkoloji çalışmalarının bibliyografyası Bibliography of Turcology studies in People's Republic of China

ADİLCAN ERUYGUR (2019). , Yapıldığı Yer: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. DR. BİLGİHAN ATSIZ GÖKDAĞ

Yüksek Lisans   Türkçe   Türk Dili ve Edebiyatı

8. Kastamonu halk bilimi açıklamalı bibliyografyası Explanated bibliography of Kastamonu folklore

KAMİL SERHOŞOĞLU (2019). , Yapıldığı Yer: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLTEN KÜÇÜKBASMACI

Yüksek Lisans   Türkçe   Halk Bilimi (Folklor) , Türk Dili ve Edebiyatı

9. Somut olmayan kültürel miras konusunda Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar üzerine açıklamalı bibliyografya denemesi A detailed bibliography on intangible cultural heritage in Turkey

ELİF SARAL (2019). , Yapıldığı Yer: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. SİBEL TURHAN TUNA

Yüksek Lisans   Türkçe   Eğitim ve Öğretim , Halk Bilimi (Folklor)

10. Eleştirel okuma tasviri bibliyografyası Critical reading descriptive bibliography

AHMET GÜL (2019). , Yapıldığı Yer: UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. MUSA ÇİFCİ

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Eğitim ve Öğretim

11. Almanya'da Türk edebiyatı ve diğer Türk topluluklarının edebiyatları alanında yapılmış çalışmaların analitik bibliyografyası An analitical bibliography: Studies of Turkish literature and literatures of other Turkic societies in Germany

ÖZLEM BÜLBÜL (2019). , Yapıldığı Yer: EGE ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. MUVAFFAK DURANLI

Yüksek Lisans   Türkçe   Türk Dili ve Edebiyatı

12. The studies on Gaziantep folk culture analytical bibliography Gaziantep halk kültürü üzerine yapılan çalışmaların analitik bibliyografyası

EDA TELEFONCU (2019). , Yapıldığı Yer: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜLTEKİN

Yüksek Lisans   Türkçe   Halk Bilimi (Folklor)

 

BIBLIOGRAPHY

Kitaplar

 

 

BIBLIOGRAPHY

Makaleler

 

1. First updated geographical codes used in the publications of the Cesa.

AHMET ÖMER KOÇAK,MUHABBET KEMAL KOÇAK (2019). , Yayın Yeri:Priamus

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

2. Additions to the checklist and bibliography of the lichens andlichenicolous fungi of Turkey

VOLKER JOHN,ŞABAN GÜVENÇ,AYŞEN TÜRK (2020). , Yayın Yeri:Archive for lichenology

Uluslararası   Hakemsiz   Özgün Makale

 

BIBLIOGRAPHY

Tezler

1. Türkçe dil bilgisi öğretiminin tasvirî (Açıklamalı) bibliyografyası Descriptive (Annotated) bibliography of teaching Turkish grammar

SERKAN TEKE (2020). , Yapıldığı Yer: UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. SELCEN ÇİFCİ

Yüksek Lisans   Türkçe   Eğitim ve Öğretim

2. Gastronomi ve mutfak sanatları kaynakçası: 1928-2018 yılları arasında yayınlanmış Türkçe ve Türkçeye çevrilmiş yayınlar Bibliography of gastronomy and culinary arts: Publishing in Turkish and translated into Turkish between 1928 – 2018 in Turkey

SUAT YILMAZ (2019). , Yapıldığı Yer: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA ÖZKANLI

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Ev Ekonomisi

3. The studies on Gaziantep folk culture analytical bibliography Gaziantep halk kültürü üzerine yapılan çalışmaların analitik bibliyografyası

EDA TELEFONCU (2019). , Yapıldığı Yer: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜLTEKİN

Yüksek Lisans   Türkçe   Halk Bilimi (Folklor)

4. Almanya'da Türk edebiyatı ve diğer Türk topluluklarının edebiyatları alanında yapılmış çalışmaların analitik bibliyografyası An analitical bibliography: Studies of Turkish literature and literatures of other Turkic societies in Germany

ÖZLEM BÜLBÜL (2019). , Yapıldığı Yer: EGE ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. MUVAFFAK DURANLI

Yüksek Lisans   Türkçe   Türk Dili ve Edebiyatı

5. Eleştirel okuma tasviri bibliyografyası Critical reading descriptive bibliography

AHMET GÜL (2019). , Yapıldığı Yer: UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. MUSA ÇİFCİ

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Eğitim ve Öğretim

6. Somut olmayan kültürel miras konusunda Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar üzerine açıklamalı bibliyografya denemesi A detailed bibliography on intangible cultural heritage in Turkey

ELİF SARAL (2019). , Yapıldığı Yer: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. SİBEL TURHAN TUNA

Yüksek Lisans   Türkçe   Eğitim ve Öğretim , Halk Bilimi (Folklor)

7. Kastamonu halk bilimi açıklamalı bibliyografyası Explanated bibliography of Kastamonu folklore

KAMİL SERHOŞOĞLU (2019). , Yapıldığı Yer: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLTEN KÜÇÜKBASMACI

Yüksek Lisans   Türkçe   Halk Bilimi (Folklor) , Türk Dili ve Edebiyatı

8. Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Türkoloji çalışmalarının bibliyografyası Bibliography of Turcology studies in People's Republic of China

ADİLCAN ERUYGUR (2019). , Yapıldığı Yer: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. DR. BİLGİHAN ATSIZ GÖKDAĞ

Yüksek Lisans   Türkçe   Türk Dili ve Edebiyatı

9. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda Türkçe yayımlanmış bilimsel çalışmaların bibliyografyası ve doktora tezlerinin diller için Avrupa ortak başvuru metni bağlamında analizi Bibliography of the scientific studies published in Turkish on the subject of teaching Turkish to foreigners and analysis of the doctoral dissertations within the context of the common European framework of reference for languages

HAKAN ÖZER (2019). , Yapıldığı Yer: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DOÇ. DR. SİBEL TURHAN TUNA

Yüksek Lisans   Türkçe   Türk Dili ve Edebiyatı

10. Nene Hatun'un hayatı ve Nene Hatun bibliyografyası Nene Hatun's life and Nene Hatun's bibliography

AKIN AKTAŞ (2019). , Yapıldığı Yer: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ OKTAY KARAMAN

Yüksek Lisans   Türkçe   Tarih , Türk İnkılap Tarihi

11. Türk halk şiiri antolojileri bibliyografyası Bibliography of Turkish folk poetry anthologies

HAKAN TİKDEMİR (2019). , Yapıldığı Yer: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. DR. EYÜP AKMAN

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Türk Dili ve Edebiyatı

12. Türkçe tıp tarihi kitapları (1928-2018): Bir bibliyografya denemesi ve genel okura yönelik olma konusu Books of history of medicine in Turkish (1928-2018): A draft of bibliography and the problem of being popular

UTKU KESKİN (2019). , Yapıldığı Yer: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): PROF. DR. NURİ SELİM KADIOĞLU

Yüksek Lisans   Türkçe   Deontoloji ve Tıp Tarihi

13. Süreli yayınlardaki menkıbelerle ilgili çalışmaların açıklamalı bibliyografyası (1928-2017) Annotated bibliography of studies on hagiographies published in Turkish periodicals (1928-2017)

ŞERİFE GÜL ZENGİN (2019). , Yapıldığı Yer: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA HAMARAT

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Halk Bilimi (Folklor) , Türk Dili ve Edebiyatı

 

KAYNAKÇA

Makaleler

1. Türkçe Aruz Kaynakçası

BEKİR BELENKUYU (2020). , Yayın Yeri:Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

2. ERMENİSTAN’DA NASRETTİN HOCA ALGISI VE AÇIKLAMALI KAYNAKÇA

KÜRŞAT ÖNCÜL,Güzin Çaykıran (2019). , Yayın Yeri:Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

3. TÜRKÇENİN TERS DİZİM SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN KAYNAKÇA DENEMESİ

EBUBEKİR ERASLAN (2019). , Yayın Yeri:Journal of International Social Research

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3699

 

KAYNAKÇA

Tezler

 

1. Gastronomi ve mutfak sanatları kaynakçası: 1928-2018 yılları arasında yayınlanmış Türkçe ve Türkçeye çevrilmiş yayınlar Bibliography of gastronomy and culinary arts: Publishing in Turkish and translated into Turkish between 1928 – 2018 in Turkey

SUAT YILMAZ (2019). , Yapıldığı Yer: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA ÖZKANLI

Yüksek Lisans   Türkçe   Bibliyografya , Ev Ekonomisi

2. Yunanistan'da Trakya Bölgesi yüksek lisans ve doktora tezleri kaynakçası Analyzes of postgraduate and doctoral theses for the monuments of the Thrace region in Greece

CHRYSI TSIAKYROUDI (2019). , Yapıldığı Yer: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Danışman(lar): ÖĞR. GÖR. ÖZKAN ERTUĞRUL

Yüksek Lisans   Türkçe   Sanat Tarihi

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder