4 Mayıs 2020 Pazartesi

ARAŞTIRMAYA DAYALI EĞİTİM KONULU YAYINLAR
ARAŞTIRMAYA DAYALI EĞİTİM KONULU YAYINLAR
7.12.2012
Bayır, Eylem  - Fitnat Köseoğlu: Açık-Düşündürücü Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Mesleki Gelişim Çalışma Atölyesinin Geliştirilmesi ve Bilimsel Bilginin Doğası Anlayışına Etkisinin Araştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010; 11(4):243-262. http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=12409&part=1
Bayır, Eylem - Fitnat Köseoğlu: Açık-düşündürücü sorgulayıcı-araştırmaya dayalı mesleki gelişim çalışma atölyesinin geliştirilmesi ve bilimsel bilginin doğası anlayışına etkisinin araştırılması = Developing an explicit-reflective inquiry-based professional development workshop and examining the effects on nature of scientific knowledge. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 11 (4 (Özel Sayı)), Aralık 2010, 243-262.ss. [dagm/dagm]
Çalışkan, Hüseyin; Turan, Refik : Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Dersine Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008,6(4):603-627. [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Demir, Sibel -  Fatma Şahin   : Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 5E Yönetimini Kullanarak Deney Yapma İle İlgili GÖrüşleri ve Uygulama Örnekleri. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi    12-14 Eylül 2012    İstanbul. Amaç: Okul öncesi öğretmenliği 3.sınıf öğrencilerinin, 5E yöntemini kullanarak araştırma ve sorgulama becerileri ile deney hazırlama ve sunmalarını sağlamak ve 5E yöntemi ile ilgili görüşl ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx
Göksu, Volkan -  Bilal Güneş   : Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Laboratuar Yöntemi İle Doğrulayıcı Laboratuar Yönetiminin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi    27-30 Haziran 2012    Niğde. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin görevlerinden biri öğrencilerinin kavramları ezberlemeden anlamlı öğrenmelerini ve bu kavramları yaşantılarında gereksinimleri doğrultusunda kullanmalarını sağlamaktır.Öğre ... [http://www.pegem.net/akademi/index.aspx
Köksal, Ela Ayşe: Fen ve teknoloji dersinde sorgulayıcı araştırma yönteminin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi = Evaluation of inquiry method in science and technology course by students. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), Eylül 2011, 819-848.ss. [dagm/dagm]
Yaşar, Okan : Sanayi Coğrafyası Öğretiminde Araştırma Yöntemlerinden "Anket ve Mülakat" ın Kullanılması. Doğu Coğrafya Dergisi, 2005,(13):79-96. .  [tam metin: http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Araştırmaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisini  kurmaya etkisi, Ortakuz, Y. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri  Enstitüsü. (2006). [YÖK/
Bilgisayar destekli sorgulayıcı-araştırma (ınquiry) yönteminin öğrencilerin kimyasal reaksiyonlar konusundaki kavramsal değişimlerine etkisi [The effects of technology integrated inquiry-based instruction students' conceptual change toward chemistry course about chemical reactions] / Serap Küçüker . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Akif Şenelt . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Bölümü - Kimya Eğitimi Anabilim Dalı - Kimya Öğretmenliği Bilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Kimya -  Dizin Terimleri: Sorgulama=Inquiry - Bilgisayar destekli=Computer assisted - Kavramsal değişim=Conceptual change - Kimyasal reaksiyon=Chemical reaction - Tutum=Attitude - Lise öğrencileri=High school students - Yüksek Lisans Türkçe 2008 291 s. [YÖK/
Farklı düzeylerdeki sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğretim yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarı, tutum, bilimsel süreç becerisi ve bilgi kalıcılıklarına etkileri [The effects of inquiry-based teaching methodologies at different levels on primary school students’ achievement, attitudes, scientific process skills and retention of knowledge] / Murat Çeliksöz . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Özyıldırım - Yrd. Doç. Dr. Eylem Bayır . Yer Bilgisi: Trakya Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları:
Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2012 194 s. [YÖK/
Fen müfredatlarındaki yeni yönelimler ışığında öğretmen eğitimi: Sorgulayıcı-araştırma odaklı kimya öğretimi [Teacher education in the light of new tendencies in science curriculum: Inquiry-based chemistry teaching] / Eylem Budak Bayır . Danışman: Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri Bölümü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı - Kimya Eğitimi Bilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Dizin Terimleri: Kimya öğretimi=Chemistry teaching - Fen bilgisi eğitimi=Science education - Öğretmen yetiştirme=Teacher training - Sorgulama=Inquiry -  Doktora Türkçe 2008 317 s. [YÖK/
Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı bilim yazma aracı kullanımının kavramsal anlama, bilimsel süreç ve üstbiliş becerilerine etkisi [The effect of using inquiry based approach known as the science writing heuristic on concept learning, science process and metacognition skills in science teaching] / Cüneyt Ulu . Danışman: Prof. Dr. Hale Bayram . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim Anabilim Dalı - Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Fen bilgisi öğretimi=Science teaching - Fen bilgisi eğitimi=Science education - Sorgulayıcı öğretme=Inquisitorial teaching - Araştırma-inceleme yoluyla öğretim=Research-investigation by learning- Kavramsal öğrenme=Conceptual learning - Bilimsel süreç=Scientific process - Üstbiliş=Metacognitive -Fen ve teknoloji dersi=Science and technology course - Laboratuvar çalışmaları=Laboratory studies -Bilimsel yazma aracı=Science writing heuristic - İlköğretim okulları=Primary education schools . Doktora Türkçe 2011 389 s. [YÖK/
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin atomun yapısı konusundaki başarılarına, kavramsal değişimlerine, bilimsel süreç becerilerine ve fene karşı tutumlarına sorgulayıcı-araştırma (Inquiry) yönteminin etkisi [The effects of Inquiry method on middle school (level 7) students' achievement, conceptual change, scientific process skills and attitude toward science about the atomic structure] / Melek Nur Erdoğan . Danışman: Prof.Dr. Fitnat Köseoğlu . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Yüksek Lisans Türkçe 2005 160 s. [YÖK/
İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel  Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya veTutuma Etkisi, Tatar, N. (2006).  Yayımlanmamış Doktora Tezi,  Gazi Üniversitesi.
Model roketçilik araştırmacı-sorgulama ortamında öğrenciler tarafından oluşturulan argümanların kalitesinin ve bilimsel kredibilitesinin araştırılması [Exploring the quality and scientific credibility of students’ argumentation in model rocketry community of inquiry] / Erol Süzük . Danışman: Dr. Cem Gürel . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı - Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim - Dizin Terimleri: Tartışma=Discussion - Fizik öğretimi=Physics teaching - Kalite modelleri=Quality models- Bilimsel düşünce=Scientific thought - Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme=Argumentation based science learning - Ortaöğretim okulları=Secondary education schools - Liseler=High schools - Aday öğretmenler=Candidate teachers . Yüksek Lisans Türkçe 2011 177 s. [YÖK/
Sorgulayıcı araştırmaya dayalı laboratuar ile doğrulayıcı laboratuar yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarı, kavram yanılgısı ve epistemolojik inançları üzerine etkisi [The effects of inquiry based and verification laboratory instruction on preservice science teachers’ achievement, misconceptions about force and motion and their epistemological beliefs] / Volkan Göksu . Danışman: Prof. Dr. Bilal Güneş . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim Anabilim Dalı - Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim . Dizin Terimleri: Öğretmenler=Teachers - Aday öğretmenler=Candidate teachers - Fen ve teknoloji dersi=Science and technology course - Başarı=Success - Öğretmen başarısı=Teacher success -Sorgulayıcı öğretme=Inquisitorial teaching - Laboratuvarlar=Laboratories - Laboratuvar çalışmaları=Laboratory studies - Kavram yanılgısı=Misconception - Epistemolojik ben=Epistemological ego - Epistemoloji=Epistemology - Kuvvet=Force - Hareket=Motion - Kavramsal değişim=Conceptual change - Üniversite öğrencileri=University students - Mesleki eğitim=Occupational training - Ölçme-değerlendirme=Measurement and evaluation . Doktora Türkçe 2011 165 s. [YÖK/
The acquisition of science process skills through guided (teacher-directed) inquiry [Öğretmen rehberliğindeki sorgulayıcı araştırma yöntemi ile bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması] /Ela Ayşe Köksal . Danışman: Prof. Dr. Giray Berberoğlu. Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim -  Dizin Terimleri: Fen bilgisi dersi=Science course - Tutum değişikliği=Attitude change -  Doktora İngilizce 2008 272 s. [YÖK/
The nature of pre-service science teachers’ argumentation in inquiry-oriented laboratory context [Fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmacı sorgulamacı laboratuar ortamında yaptıkları bilimsel tartışmanın doğası] / Yasemin Özdem . Danışman: Prof. Dr. Hamide Ertepınar - Doç. Dr. Jale Çakıroğlu . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlköğretim Bölümü - Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı - Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı . Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim -  Dizin Terimleri: Argümantasyon=Argumentation -  Yüksek Lisans İngilizce 2009 198 s. [YÖK/
Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Etkileşimli Bilgisayar Animasyonlarının Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Sürecinde Kullanılması Kursu. 31.01-04.02.2011. http://w3.gazi.edu.tr/web/mftasar/tubitak2229/program.html
Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle Bütünleşik Araştırma Sorgulamaya Dayalı  Etkinliklerin Öğretim Sürecinde Kullanılması Kursu. 22-27.01.2012.  http://arastirmasorgulama.comu.edu.tr/program.htm
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik, Araştırma Sorgulamaya Dayalı Bilim Uygulamaları Kursu Açılacaktır. http://unigazete.comu.edu.tr/duyuru/Bilim%20Uygulamalar%C4%B1%20Kursu.docx


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder