4 Mayıs 2020 Pazartesi

BAZI TURİZM KAYNAKÇALARINDA UYGULANAN SINIFLANDIRMA DÜZENLERİ
BAZI TURİZM KAYNAKÇALARINDA UYGULANAN SINIFLANDIRMA DÜZENLERİ

1985

AŞAĞIDAKİ SAYFALARIN KAYNAĞI:
Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası, 1929-1984. İstanbul: Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumu, 1985. Xıı+274s. Kitap. 2683 Künye.
------------------------------------------.
3.2.2. ANKARA VE İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN YABANCI ÜLKELERDE YAYINLANMIŞ TURİZM BİBLİYOGRAF­YALARI VE UYGULANAN SINIFLANDIRMA DÜZENLERİ (3), (4)
. Baretje, Rene: Bibliographie Touristique, Aix-en-Provence; Universite d'Aix-en~Provence, Centre d'Etudes du Tourisme, Faculte de Droit et des Sciences Economiques. Tome 1 : 1965, 177 p. 1200 references; Tome 2: 1965, 174 p. 1200 references; Tome 3: 1966, 210 p. 1500 references; Tome 4: 1968, 224 p. 1700 references; Tome 5 : 1969, 224 p. 1700 references; Tome 6 ; 1970, 200 p. 1700 references; Tome 7 : 1971, 260 p. 2000 references; Tome 8 : Juin 1972, 359 p, 2000 references.
Not: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde Cilt: 1-4 ve 6-8; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Kütüphanesi'nde Cilt: 1-8; Kültür ve Tu­rizm Bakanlığı Turizm Kitaplığında ise, Cilt:  1-6 bulunmaktadır.
1965 yılından beri turizmde "önde gelen" başvuru kaynağı olan bu uluslararası süreli turizm bibliyografyası, dünyada üretilen ilgili kitap, makale, rapor ve tezlerden tespit edilenleri içermektedir. Eser­ler, konu başlıklarına ve yayınlandıkları ülkelere göre ayrı ayrı sı­nıflandırılmışlardır. Konu başlıklarının alfabetik düzende sınıflandı­rdığı bu bibliyografyada, alt başlık düzeyine inilmemiştir. Ciltlerin sonunda yazar adları dizinleri de vardır.
Bibliography : Tourism Research Studies. Ottawa, Ontario : Research Office, Canadian Government Travel Bureau, 1972.
Not;  Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Kitaplığında bulunmaktadır.
Bu bibliyografya, Kanada Hükümeti Seyahat Bürosu'na bağlı Araştırma Dairesince yayınlanan üçüncü baskıdır ve 1965 ile 1969'da yayınlananlara düzeltme ve eklemeler yapmıştır.
Çalışmada eserler konularına göre sınıflandırılmıştır. Bunlar; A-Konaklama ve Hizmetler; B - Reklâmcılık ve Satış Artırıcı Teknikler; C-İktisadi Analiz; D - Rekreasyonel İhtiyaçlar ve tesisler; E - Araş-
25

tırma İşlemleri; F-Turist Davranış Tetkikleri; G - Seyahat Tetkikleri; H-Turizm Pazar Potansiyeli ve Teçhizat Geliştirmedir. Ayrıca çalış­manın "ek"inde, "Diğer Kaynaklar" ve "Araştırma Materyalinin Di­ğer İlgili Bibliyografyaları" sunulmuştur. Sonda ise konu indeksi yer almıştır.
. Goeldner C. R. - Karen Dicke . Bibliography of Tourism and Travel Research Studies, Reports and Articles. Boulder, Colorado: Business Research Division, School of Business, University of Colorado, 1971. Vol. 1: 122 p.; Vol. 2: 135 p.; Vol. 3: 114 p.
Not: Boğaziçi Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm kütüphanelerinde bulunmaktadır.
Turizm bibliyografyası klâsiklerinden sayılan bu eser, seyahat rekreasyon ve turizme ilişkin bir araştırma kaynağıdır. Kapsamında, Ocak 1960'dan itibaren yayınlanan özgün eserler, derlemeler, ista­tistik özetleri ve makaleler yer almıştır. 1. Ciltte; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait ulusal ve bölgesel çalışmalar (seyahat araştırması rapor ve makaleleri) yayın adına göre alfabetik olarak sınıflandırıla­rak sunulmuştur. Yazar indeksi de vardır, 2. Ciltte; A.B.D. eyaletleri ile ilgili çalışmalar, eyaletlere göre sınıflandırılmıştır. 3. Ciltte ise, A.B.D. dışındaki ülkelere ilişkin olarak yayınlanmış çalışmalar, önce "Uluslararası" başlığı altında ve daha sonra, "Kıtalar"a ve onların altında ülkelere göre sınıflandırılarak sunulmuştur.
Tourisme Recreation 514-871. Essai de Bibliographie sur le
Tourisme. Üniversite du Quebec Trois - Rivieres, 1972. 33 s.
Not: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
Eserlerin, yazar soyadına göre sınıflandırıldığı bu yapıtın ön­sözünde; "Bu belge, turizm ve rekreasyon konuları çerçevesinde ha­zırlanmış ve esas itibariyle bu kurlara kayıtlı öğrencilere yöneliktir. Bu belgenin ilk amacı, üniversite çevresi içinde öğrenciye yönelik bütün bibliyografik bilgiyi sağlamaktır." denilmektedir.
Touristic Analysis Review. Aix-en-Provence : Centre d'Etudes
du Tourisme, Faculte de Droit et des Sciences Economiques,
1973-
Not: Turizm Bankası Kütüphanesi (Ankara)'nde, 1-14. ve 22-24. cilt­ler; Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nde ise, 9-12. ve 16-23. ciltler bulunmaktadır.
Centre Des Hautes Etudes Touristiques (CHET) tarafından 1973'-
26

den beri yayınlanmakta olan bu çalışmada, eserlerin künyeleri ya­nında özleri de bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca olarak yılda dört kez yayınlanan bu bültenin her sayısı kırk kalın yapraktır. Her bir yaprak (7.5 x 12.5) boyutunda ve istendiğinde yapraktan çıka­rılabilecek dörder çift fişten meydana gelmektedir.
Tourist Bibliography. Madrid : World Tourism Organization,
Tourist Documentation Centre, 1983, "CDT/22".
Not:  Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Kitaplığı'nda bulunmaktadır.
Süreli yayın niteliğine sahip bu çalışmada eserler, konulara göre düzenlenen bir sınıflandırma şeması rehberliğinde sınıflandırılmıştır. Bu şema şu 15 başlıktan meydana gelmiştir: 0. Genel Bilgiler; 1. Din­lenme ve Tatiller-Genel Bilgiler; 2. Turizmin Psiko - Sosyal Yönü; 3. İstatistikler ve Öngörü; 4. Turizm Ekonomisi; 5. Pazar araştırması; 6. Pazarlama, Promosyon ve Reklâmcılık; 7. Doğal Kaynaklar - Ko­ruma ve Geliştirme; 8. Kültürel Miras - Koruma ve Geliştirme; 9. Alt­yapı ve Tesisler; 10. Konaklama ve Ağırlama; 11. Ulaştırma; 12. Planlama ve Bölge Geliştirme; 13. Turizm Finansmanı ve Yatırımları; 14. Turizmde Örgüt ve Yönetim; 15. İstihdam - Eğitim ve İşbaşı Öğretimi.
Leisure, Recreation and Tourism Abstracts. Oxford;
Commonwealth Bureau of Agricultural Economics.
Not: Turizm Bankası Kütüphanesi (Ankara)'nde 9. cildin (1984) tüm sayıları, 10. cildin (1985) ise, 1. sayısı bulunmaktadır.
Turizm alanında en önemli bilgi merkezlerinden biri olan Commonwealth Agricultural Bureaux (CAB) tarafından 1976'dan beri yılda dört kez yayınlanmakta ve CAB ile World Leisure and Recreation Association'm katkılarıyla, Commonwealth Bureau of Agricultural Economics tarafından hazırlanmaktadır.
Bibliyografyada, kitap, makale, tez, tebliğ ve rapor gibi yayın türlerinde seçilmiş araştırma ve diğer bilimsel yayınların bibliyografik künyeleri yanısıra İngilizce özleri de verilmektedir.
Bibliyografyada yayınlar, konulara göre düzenlenen bir sınıflan­dırma şeması rehberliğinde tasnif edilmektedir. Bu şemanın Türkçe çevirisi, Tablo 1'de gösterilmiştir.
Bibliyografyanın sonunda, yazar ve çapraz referanstı konu in­deksleri bulunmaktadır. Ayrıca, yıllık dizinler de çıkarılmaktadır.
27

TABLO 1
Leisure, Recreation and Tourism Abstracts'ın Sınıflandırma Seması

Boş  Zamanları Değerlendirme, Dinlence ve Turizm
Genel Konular ve kuram
Politika ve planlama
Sosyoloji, Psikoloji
Özel  topluluklarda dinlence
Animasyon, kültürel kalkınma, eğitim
Mesleki öğretim ve istihdam
Diğerleri
Doğal Kaynaklar
Genel
Politika ve planlama
Çevre ve doğayı koruma
Doğal kaynaklar, parklar, ormanlar
Diğerleri
Turizm
Genel
Politika ve planlama
Özel konular
Enformasyon hizmetleri ve promosyon
Seyahat ve ulaştırma
Konaklama ve ikram hizmetleri
Tatil yerleri
Diğerleri
Rekreasyon faaliyetleri ve İmkânları
Genel
Politika ve planlama
Çekicilikler ve izlenceler

Kır ve açıkhava faaliyetleri
Su yörelerinde rekreasyon
Kış döneminde rekreasyon
Hayvanlarla ilgili spor türleri ve avcılık
Yürüyüş, dağcılık, at sporu
Top oyunları
Atletizm, beden sporları
Hava sporları,  motorlu sporlar ve
bisiklet sporu Diğerleri
Kültür ve Eğlence
Genel
Politika ve planlama
Tiyatro sanatı
Filmcilik
Müzik, dans
Görsel sanatlar
Kültürel ve tarihi yapılar
Diğerleri
Yakın Çevre Faaliyetleri
Genel
Politika ve planlama
Ev geliştirme
Hobiler ve oyunlar
Radyo, televizyon
Okuma ve öğrenme faaliyetleri
Sosyal yaşam
Kentsel Açıkhava faaliyetleri ve oyun
alanları Diğerleri

3.3.  BAZI TÜRKİYE İŞLETMECİLİK BİBLİYOGRAFYALARI VE UYGULANAN SINIFLANDIRMA DÜZENLERİ
• Var, Turgut: Alfabetik İşletmecilik Bibliyografyası (1938 -1968). Yardım edenler: Fahri Demiray - Hikmet Demircan - Mine Kayı (Serdengeçti) - İnci Korkut - Duygu Vural - Tunç Yetkin, Ankara : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, 1970. XII + 471 s.
"Hazırlanmasına 1964-1965 ders yılında başlanan" ve Türkiye'­de yayınlanan genel kapsamlı ilk işletmecilik bibliyografyası olma özelliğine sahip bu eser, 5488 adet "Seçilmiş Makale" ve 1029 adet "Seçilmiş Kitap" olmak üzere toplam 6517 künyeden ibarettir. Ma­kalelerin 36'sı ve kitapların da 4'ü 'turizm işletmeciliği' hakkındadır. Önsöz'de, bu 6517 künyenin, tespit edilen 20.000'i aşkın makale ve
28

kitaptan seçildiği açıklanmaktadır. Ayrıca taranan toplam 91 adet dergi ve gazetenin listesi de eserin başında verilmektedir.
Sınıflandırma, yazar soyadına göre alfabetiktir. Eserin sonunda 108 konuluk bir "Konu Dizini" verilmiş olmakla beraber, bir sistema­tiğe dayanmayan sınıflandırmanın, yayınlara hızlı biçimde erişimi sağ­laması mümkün değildir.
• Uçansu, Tuna Çeteğin : İktisat - İşletmecilik ve İdari İlimler
Tezleri Bibliyografyası (1942-1971).
İstanbul: İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 1972. XVIII+ 128 s.
Derlenen tezler; "Öğretim Kurumu Ayırımı", "Konular Ayırımı" ve "Yazarlar Ayırımı" bölümlerinde sunulmuştur. 101. -104. sayfalar ara­sında/işletmecilik' konulu 65 tez, adlarına göre alfabetik olarak sı­ralanmaktadır.
• Öz-Alp, Şan : "1960-1969 Yılları Arasında İşletmecilik Konu­-
sunda Yayınlanan Eserler". Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Aka­-
demisi Dergisi,
Cilt: 6, Sayı: 2, Haziran 1970, 122-135 ss.
Bu bibliyografya çalışmasında, 1960-1969 yıllarında yayınlanan, üretim, pazarlama, işletme finansmanı, beşeri münasebetler, perso­nel yönetimi konularında kitap ve başlıca broşürler yer almaktadır.
89 yayının bibliyografik künyesinin yazar soyadı ve adı, yayının adı, yayınlandığı yer ve yıl biçiminde sunulduğu eserde sınıflandırma, yazar soyadına göre alfabetiktir.
Kooperatifçilik ve Kooperatifçilikle İlgili Yayınlar Bibliyograf­-
yası.
Haz. : Basri İmece. Ankara : Şark Matbaası, 1975. 175 s.
Türkiye'de yayınlanmış kitap, makale, teksir ve tebliğlerden olu­şan çalışmaların tanıtıldığı kaynakçada toplam 718 eser mevcuttur. Yayın türü olarak 'kitap' ağırlıklıdır/Eserlerin künyeleri tam olarak verilmiştir.
Tespit edilen çalışmalar, yazar soyadına göre, yazarı olmayanlar da yayın adına göre alfabetik olarak sınıflandırılmıştır.
130.-139. sayfalar arasında "Kooperatif ve Kooperatifçilik İle İlgili Dergi ve Gazeteler"in künyeleri bulunmaktadır. Eserin sonunda, ("Yazarlara Göre" ve "Yayınlayan Kurumların ve Yayınların İsimle­rine Göre") dizinler vardır.
• Öz-Alp Şan : 1970-1974 Yıllan Arasında İşletmecilik Konusun­-
da Yayınlanan Eserler.
Eskişehir: Eskişehir İ.T.İ.A., 1975. 23 s.
29

183 adet kitabın, yazar adına göre alfabetik olarak sınıflandır­dığı bu eserin önsöz'ünde; "Bibliyografya hazırlanırken işletmecilik konusunda yayını bulunan fakültelerin, akademilerin, derneklerin, diğer kurumların ve kişilerin yayınlarının tarandığı" belirtilmektedir.
• Kara, İmdat: Yöneylem Araştırması Türkçe Yapıtlar Derle­-
mesi, 1965 -1974.
Eskişehir: Eskişehir İ.T.İ.A., 1975. 16 s.
Önsöz'de; "Çalışma hazırlanırken, eldeki olanaklar ölçüsünde fakültelerin, akademilerin, enstitü ve derneklerin yayınları ile Tür­kiye Makaleler Bibliyografyasının tarandığı" belirtilmektedir.
Derlenen 31 adet "Kitap", 12 adet "Yayınlanmamış Tez" ve 58 adet "Makale", başlıkları altında, basım tarihlerine göre sınıflan­dırılmıştır.
• "İşletme Fakültesi Dergisi'nde Yayınlanan Makalelerin Yazar
Soyadlarına Göre Alfabetik Listesi : Cilt 1-5". İşletme Fakültesi Der­-
gisi
(İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi). Cilt: 5, Sayı: 2, Kasım
1976, 193-201 ss.
Bu makale bibliyografyası, toplam 196 eserden meydana gel­miştir.
• Öz-Alp, Şan - Sinan Artan: Türkiye'de Yayınlanmış İşletme-­
cilik Kitapları.
Eskişehir: Eskişehir İ.T.İ.A., 1977. 72 s.
Bibliyografik künyelerin derlenmesi için, "Tüm öğretim üye ve kurumlarının, özel kuruluşların ve kişilerin yayınlarının tarandığı" bu çalışmanın önsöz'ünde konu kapsamıyla ilgili olarak; "İşletmecilik bilgisinin öteki bilim dallarıyla çok yakından ilgisi olması nedeniyle, kesinlikle işletmecilik dalına sokulamayan kitaplarla karşılaşıldığı, bu durumun, bibliyografyanın düzenleme biçimini saptamayı güçleştirdiği ve işletmenin temel işlevleriyle ilgili kitaplara yer verilmekle yetinildiği" açıklaması getirilmektedir.
604 kitabın yazar soyadına göre alfabetik olarak sınıflandırdığı eserde, "Konu Dizini" ve "Yayınlayan Kuruluşlar Dizini" de bulun­maktadır. Konu Dizini; "Bibliyografyalar, Finans, Genel İşletmecilik, Halkla İlişkiler, İşletmecilik Eğitimi, Organizasyon ve Yönetim, Özel İşletmecilik, Pazarlama, Personel (Beşeri İlişkiler), Sözlükler, Üretim, Yönetim Ekonomisi ve Yönetim Muhasebesi" başlıklarından meydana gelmiştir.
• Erdoğan, Muammer: "Türkçe Muhasebe - Finansman Bibli­-
yografyası (Kitap, Derleme, Çeviri, Tez v.b.)". İşletme Dergisi (Atatürk
30

Üniversitesi İşletme Fakültesi), Cilt: 2, Sayı : 4, Ekim 1977, 349 -378 ss.
Kaynakça, 385 eserden ibarettir. Makalelerin dahil edilmediği bu çalışmada, eserler, yazar soyadına, yazarı olmayanlar da adlarına göre alfabetik olarak sınıflandırılmıştır.
• Öz - Alp, Şan - Fermani Maviş - İ. Engin Sargın - Ramazan Geylan : İşletmecilik Bibliyografyası. [Eskişehir]; Eskişehir İ.T.İ.A., [1981]. VIII+ 200 s.
Türkiye'de yayınlanmış 675 kitabın ve 2443 makalenin bibliyog­rafik künyelerini, taranan dergilerin isimlerini, kitap yayınlayan ku­rumlar ve yazar adları dizinlerini ve ayrıca Türkiye'de işletmecilik üzerine hazırlanmış 241 adet tezi de içeren bu "Bibliyografya hazır­lanırken bütün öğretim ve eğitim kurumlarının, özel kuruluşların ve kişilerin 1980 yılı Haziran ayı sonuna kadar yayınları taranmıştır." Taranan kaynaklardan 5 kitap, 13 makale ve 5 tez turizm işletmeciliği hakkındadır.
Bir ekip çalışmasının ürünü olan bu bibliyografya, dört bölüm­den meydana gelmiştir. Birinci bölümde kitaplar, konularına göre, ya­zarların soyadları dikkate alınarak alfabetik sıraya konulmuştur. İkinci bölümde de makaleler, aynı şekilde sıralanmıştır. Üçüncü bölümde doktora ve doçentlik tezleri, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya konmuştur. Son bölümde ise, işletmecilikle ilgili, bu konuda çalışanlara yardımcı olacağı düşünülen roman, hikâye ve biyografiler, yazar soyadına göre alfabetik bir düzende sıralanmışlardır.
Derlenen yayınlar, önce kitap ve makaleler olarak, daha sonra da bu başlıklar altında tespit edilen Davranış Bilimleri; Finans; Ge­nel İşletmecilik; Halkla İlişkiler; İşletmecilik Öğretimi ve Eğitimi; İş­letmecilikte Sayısal Yöntemler; Örgüt ve Yönetim; Özel İşletmecilik; Pazarlama; Personel; Sosyal Sorumluluklar; Uluslararası Faaliyetler; Üretim; Yönetim Ekonomisi; Yönetim Muhasebesi ve İşletmecilikle İlgili Yardımcı Yayınlar'dan oluşan 16 konu başlığına göre ve bu başlıklar altında da yazar soyadları dikkate alınarak, alfabetik bir düzende sınıflandırılmışlardır.
Sınıflandırma ile ilgili olarak, Önsöz'de; 'İşletmecilik disiplininin alt bölünüşlerini tespitte güçlüklerle karşılaşılmış, yabancı dilde ya­zılmış pek çok benzer yayın incelenmiş ve Türkiye'deki gelişme dik­kate alınarak kitap ve makaleler 16 başlık altında toplanmıştır" açık­laması getirilmektedir.
Ancak, bu kadarla yetinilerek konu başlıklarının altında alt baş-
31

Iıkların geliştirilmemiş bulunuşu, sınıflandırmanın sistematik bir çer­çeveye oturtulmaması ve hiyerarşik ilişkilerin gösterilmemesi çalışmanın eleştirilebilecek yönleridir.
• Tütek, Hülya - Tuğrul Mataracı: "Türkçe Finans Bibliyograf­
yası". Finansal Yönetim ve Yatırım Planlaması, Yıl: 4, Sayı: 14, Ha­-
ziran 1982, 167-I82 ss.
246 yayının, yazar ismine, adına, yayınlayanına, yayınlandığı yer ve yıla göre sunulduğu "Bu çalışmada, 1970-1980 yılları arasında yayınlanan Türkçe finans kaynakları toplu bir halde verilmek isten­miştir. Ancak, sayfa sınırlaması nedeniyle, Üniversiteler, Akademiler ve Maliye Bakanlığı dergileri dışında, sadece "Finansal Yönetim ve Yatırım Planlaması" ile "iktisat ve Maliye" dergileri taranmıştır."
Eserler, yazar soyadına göre alfabetik olarak sınıflandırılmıştır.
• "İşletme Fakültesinde Kabul Edilen Doktora Tezleri". İşletme Fakültesi Dergisi (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi), Cilt: 11, Sayı: 2, Kasım 1982, 181-188 ss.
Bu kaynakçada, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Tem­muz 1971'den Aralık 1982'ye kadar sunulan 87 tez, yazar adları ve sunuluş tarihleriyle yer almıştır. Tezler, sunuluş tarihlerine göre kronolojik olarak sınıflandırılmıştır.
3.4.  ANKARA VE İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN
YABANCI ÜLKELERDE YAYINLANMIŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYALARI VE UYGULANAN SINIFLANDIRMA DÜZENLERİ
. Borsenik, Frank D. : Literature of the Lodging Market. An
Annotated Bibliography. East Lansing, Michigan : Bureau of Business
and Economic Research, Division of Research, Graduate School of
Business Administration, Michigan State University,
1966. 213 s.
Not: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisadi Coğrafya ve Turizm Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
Turizm bibliyografyası klasiklerinden olan bu çalışmanın" ön-. söz'ünde; "Konaklama endüstrisi hakkında çok şey yazılmış, fakat ilgili literatürün bir bibliyografyasını derlemek için çaba gösterilme­miştir. Bu cildin amacı bu çabayı göstermektedir." denilmektedir.
Eserde, konaklama endüstrisi ile ilgili orijinal araştırma raporla­rının, makalelerin, kitapların ve seyahat eden kamuyu ilgilendiren ki­tapların (ki hepsi 413 adettir) bibliyografik künyeleriyle özleri yer
32

almaktadır. Eserler; "United States"; "North East"; "North Central"; "South" ve "West" başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca, Bir­leşik Devletler'de bu endüstrinin 1945'den 1965'e kadar gelişimi, in­celenen literatürden faydalanarak yapılan bir derleme ile, hem bü­tüncül bir bakışla hem de Birleşik Devletler nüfus sayım bölgelerine göre anlatılmıştır,
"A Bibliography of Hotel and Restaurant Administration". The
Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly.
Not: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisadi Coğrafya ve Tu­rizm Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nde; seri numarası 27 olan bib­liyografya (August 1968, 50 -106 pp.); Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Kütüphanesi'nde ise, 35 (Vol. 17, No. 2, August 1976, 49-106 pp.); 36 (Vol. 18, No. 2, August 1977, 53-112 pp.); 37 (Vol. 19, August 1978, No. 2, 53-112 pp.); 38 (Vol. 20, No. 2, August 1979, 24-82 pp.); 39 (Vol. 21, No. 2, August 1980, 49-96 pp.) ve 40 (Vol. 22, No. 2, August 1981, 63-94 pp.) seri numaralı bibliyografyalar mevcuttur.
Dünya'da otel ve restoran işletmeciliği üzerine "önde gelen" bibliyografya olma özelliğine sahip bu süreli çalışmada ilgili kütüp­haneye gelen konaklama ve ağırlama endüstrisi hakkındaki kitap, broşür ve mecmualardaki makaleler yer almaktadır.
Yayınlar, konu başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. Konu baş­lıkları altında ise, alfabetik düzende olmak üzere çok sayıda alt konu başlıkları geliştirilmiştir. Birbiriyle ilgili konuları bağlamak için de çapraz referanslar kullanılmıştır.
Çalışmanın başında, kitap ve dergi yayıncılarının adresleri bu­lunmaktadır.
International Bibliography: Hotel and Catering Industry.
[Paris]: International Hotel Association, The World Organization of
the Hotel Industry Committee for International Hotel Training,
November
1979. 58 s.
Not:  Turizm Bankası  Kütüphanesi  (Ankara)'nde bulunmaktadır.
Amacı otelcilere, öğretmen ve öğrencilere otel ve yiyecek - içe­cek endüstrisine ait elde mevcut çalışmalar hakkında mümkün oldu­ğu kadar bilgi vermek olan bu uluslararası kaynakçada, İngiliz, Fran­sız, Alman, İspanyol ve İtalyan dillerinde yazılmış bin kadar kitap başlığı, yazar, yayın yılı, sayfa sayısı ve yayınlayanlarına ilişkin geniş ayrıntılarıyla listelenmiştir.
Yayınlar, konulara göre düzenlenen bir sınıflandırma şeması reh­berliğinde tasnif edilmiştir. Bu şemanın Türkçe çevirisi, "Tablo 2"de gösterilmiştir.
33

Bibliyografyanın sonunda yayıncılar ve satış merkezlerinin ad­resleri bulunmaktadır.
TABLO 2
International Bibliography : Hotel and Catering Industry'nin
Sınıflandırma Şeması
I OTEL YÖNETİMİ
1  - Otel Yönetimi
2  - Muhasebe
3  - Otel Hukuku
4  - Pazarlama - Halkla İlişkiler
5  - Personel Yönetimi - Eğitimi
II İŞLETMENİN FİZİKSEL YÖNETİM
1  - Mimarî- Tasarım
2  - Ekipman
3  - Tamir ve Bakım
III YİYECEK VE İÇECEK
1   - Yiyecek Hazırlama
2   - Yemek Reçeteleri
3   - Gıda ve İçki Servisi
4   - Şarap ve Alkollü İçkiler
5   - Yiyecek ve İçecek Yönetimi
6   - Gıda Bilimi
7   - Gıda Sağlığı - Hijyen
IV DİĞER OTEL BÖLÜMLERİ
1   - Ön Büro
2   - Sekreterlik
3   - Kat Hizmetleri
V GENEL ÇALIŞMALAR-TURİZM
34

BÖLÜM  III'ÜN DİPNOTLARI:
(1) Alt bölümler içinde bibliyografyalar, basım tarihlerine göre sınıflandırıla­rak ele alınmışlardır.
(2) Ayrıntılı bilgi için bkz.: Eren, İsmail : «Türkiye'de Yüz Yıl Önceki Turizm
Hareketleri». Hayat Tarih Mecmuası, Cilt: 4, Sayı : 9, 1 Ekim 1968, 84-85 ss.
(3) Dünya'da yayınlanmış turizm bibliyografyalarını toplu olarak görmek için
bkz.: Baretje, Rene: Bibliographie de Bibliographies Touristiques.
Aix-en-Provence:
Centre des Hautes Etudes Touristiques,
Cilt 1 : Kasım 1980, 112 s.; Cilt 2: Eylül
1982, 48 s.; Cilt 3 : Haziran 1983, 60 s.
Ayrıca, eskimiş olmasına rağmen şu makaleye de bakılabilir; «Goeldner, C. R. - C. E. Gearing - W. W. Swart - Turgut Var: «Bibliographie Sources for Travel and Tourism Research». The Tourist Review, Sayı: 3, Haziran - Eylül 1974, 102 -109 ss.
(4) Dünya'da turizm bilgi hizmetleri için bkz.: Yıldızeli, Aytaç: a.g.e., s. 6-9.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder